Regulamentul de înscriere, repartizare și departajare a copiilor în Creșa Cetatea Fetei Florești pentru anul școlar 2024-2025 și anexele aferente

ANUNȚ privind înscrierea copiilor în Creșa Cetatea Fetei

I. Publicarea locurilor libere după etapa de reînscriere: 24 mai 2024, ora 14.00

II. Înscrierea etapa I: 27 mai - 14 iunie 2024

Depunerea și validarea dosarelor de înscriere 27 – 31 mai 2024

Cererile de înscriere se depun de către părinți/reprezentanți legali sau de către persoane împuternicite
notarial la creșa care este prima opțiune (în proximitatea domiciliului/locului de muncă) din cele maxim 3 exprimate.

Faza I: 3 - 5 iunie 2024

Procesarea cererilor-tip la creșele exprimate ca prima opțiune, generarea listei cererilor respinse.

Faza II: 6 - 10 iunie 2024

Procesarea cererilor-tip de înscriere respinse la faza I la creșele exprimate ca a doua opțiune, generarea listei cererilor respinse.

Faza III: 11 - 12 iunie 2024

Procesarea cererilor-tip de înscricre respinse la faza II la creșele exprimate ca a treia opțiune, generarea listei cererilor respinse.

Afișarea rezultatelor după prima etapă: 14 iunie ora 14.00

Acte necesare la dosarul de înscriere*:

a) cerere-tip de înscriere;

b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

c) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

d) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv
pentru înscrierea în Invățământul antepreșcolar;

e) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

 

* Actele se depun în ordinea de mai sus, într-un dosar plic (inscripționat cu numele complet al copilului și inițiala tatălui)

 

Pentru grupele cu predare în limba maghiară, prioritar pot fi depuse cereri de înscriere pentru copiii a căror cel puțin un părinte este de etnie maghiară.

 

În cazul în care SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) semnalează că pentru un copil a mai fost depusă o cerere de înscriere la 0 altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, cererea de înscriere nu se acceptă și rămâne valabilă cererea inițială validată.

 

În situația în care într-o creșă numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare generale, stabilite în conformitate cu prevederile Anexei I la Ordinul M.E. nr. 4018/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs;

b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;

c) ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverința de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/reprezentantilor legali care lucrează;

d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

e) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

g) cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Regulamentul de înscriere,repartizare și departajare a copiilor în Creșa Cetatea Fetei Florești pentru anul școlar 2024-2025