Căsătorii

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Timp necesar pentru depunere/înregistrare aproximativ 20-30 minute.

Actul de căsătorie se înregistrează la S.P.C.L.E.P. – STARE CIVILĂ în a cărei

rază teritorială au domiciliul sau reşedinţa viitorii soţi.

Pentru motive temeinice căsătoria se poate încheia într-o altă localitate

din ţară decât cea în care viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa, cu

aprobarea primarului localităţii respective.

 

I. Când ambii soţi sunt cetăţeni români şi se află la prima căsătorie 
1. actul de identitate (cartea de identitate / cartea de identitate provizorie), în
original şi copie simplă;
2. certificatul de naştere, în original şi copie simplă;
3. certificatul medical prenupţial, în original; 
Se obţine de la o autoritate sanitară din România (de exemplu, medicul de
familie). Certificatul medical prenupţial are o valabilitate de 14 zile, interval
de timp în care căsătoria trebuie să fie încheiată. În certificatul medical
prenupţial se va înscrie menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI”. Certificatele
medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă
menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători
 – OPŢIONAL  convenţia matrimonială, în original, numai în cazul în care viitorii
soţi au încheiat o convenţie matrimonială până cel târziu la data depunerii
declaraţiei de căsătorie.

 

II. Când unul dintre soţi a mai fost căsătorit / ambii soţi au mai fost
căsătoriţi 
1. actul de identitate (cartea de identitate / cartea de identitate provizorie), în
original şi copie simplă;
2. certificatul de naştere, în original şi copie simplă; 
3. certificatul medical prenupţial, în original;
 Se obţine de la o autoritate sanitară din România (de exemplu, medicul de
familie). Certificatul medical prenupţial are o valabilitate de 14 zile, interval
de timp în care căsătoria trebuie să fie încheiată. În certificatul medical
prenupţial se va înscrie menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI”.
Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să

cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate
căsători.
4. sentinţa de divorţ, definitivă / certificatul de divorţ, în original şi copie; 
5. certificatul deces al fostului soţ, original şi copie.
 –  OPŢIONAL  convenţia matrimonială, în original, numai în cazul în care viitorii
soţi au încheiat o convenţie matrimonială până cel târziu la data depunerii
declaraţiei de căsătorie.  

 

III. Viitorul soţ este minor / viitoarea soţie este minoră 
1. actul de identitate (cartea de identitate / cartea de identitate provizorie), în
original şi copie simplă; 
2. certificatul de naştere, în original şi copie simplă; 
3. certificatul medical prenupţial, în original; 
Se obţine de la o autoritate sanitară din România. Certificatul medical
prenupţial are o valabilitate de 14 zile, interval de timp în care căsătoria
trebuie să fie încheiată. În certificatul medical prenupţial se va înscrie
menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI”.
Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să
cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate
căsători. 
4. avizul medical, în original; 
5. încuviinţarea părinţilor ori, după caz, a tutorelui / a persoanei sau a
autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti, în original;
6. autorizarea instanţei de tutelă pentru încheierea căsătoriei. 

 

IV. Persoanele cu handicap auditiv sau surdocecitate
Persoanele cu handicap auditiv sau surdocecitate depun declaraţia de
căsătorie în prezenţa şi prin intermediul unui interpret autorizat al limbajului
mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate. 

 

V. Când unul dintre soţi este cetăţean străin 
1. actul de identitate
– pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European –
documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;
– pentru apatrizi – paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul

apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau
permanentă, după caz;
– cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis
de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe
teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii
declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
– cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac
dovada identităţii cu următoarele documente:
– document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
– documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară
– protecţie umanitară condiţionată.
– cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu
paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul
temporar de identitate.
Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la
data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini nu
sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României:
– documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are
înscrisă menţiunea „IDENTITATE DECLARATĂ”;
– documentul care face dovada statutului de tolerat;
– decizia de returnare.
2. certificatul de naştere, în original şi copie simplă, însoţit de traducerea în
limba română, autentificată de un notar public, în original. Ambele
documente vor respecta formalităţile de apostilare sau supralegalizare, după
caz. Cetăţenii străini născuţi în România vor prezenta certificatul de naştere
românesc, care trebuie să fie în concordaţă cu actul de identitate /
paşaportul cu care se legitimează;
-Extrasele multilingve de naştere (Formula A) eliberate în conformitate cu
prevederile Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976 sunt acceptate fără
legalizare sau fără o formalitate echivalentă.
3. declaraţia cetăţeanului străin, autentificată de notar în România, din care
să rezulte că îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România. 
4. dovada desfacerii / încetării căsătoriei anterioare, respective
-sentinţa de divorţ, definitivă / certificatul de divorţ, în original şi copie;
-certificatul deces al fostului soţ, original şi copie.

 5. certificatul medical prenupţial, în original;
Se obţine de la o autoritate sanitară din România. Certificatul medical
prenupţial are o valabilitate de 14 zile, interval de timp în care căsătoria
trebuie să fie încheiată. În certificatul medical prenupţial se va înscrie
menţiunea „SE POATE CĂSĂTORI”.
6. OPŢIONAL  – convenţia matrimonială, în original, numai în cazul în care
viitorii soţi au încheiat o convenţie matrimonială până cel târziu la data
depunerii declaraţiei de căsătorie.
 7. dovadă de celibat /certificatul de cutumă
Dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai
căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond,
cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei.
Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri
de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei – Albania,
Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, R.P.D. Coreană,
Croaţia, R. Cuba, Franţa, R.P. Mongolă, Polonia, Federaţia Rusă, Republica
Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, precum şi cetăţenii statelor care nu au
misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor
de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu
documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de
cetăţenie.
Certificatul de cutumă are valabilitate 3 luni de zile, cu excepţia cazului când
este specificată data în cuprinsul acestuia. 

 

Excepţii de la obligativitatea prezentării certificatului de cutumă 

1. CETĂŢENII AMERICANI vor depune la dosarul de căsătorie Certificat de
lipsă a înregistrării unei căsătorii, Scrisoare de celibat sau Certificat de
lipsă a impedimentelor la căsătorie. În funcţie de statul unde locuiesc
solicitanţii, acest document poate fi emis de către Departamentul
Sănătăţii, Biroul de Stare Civilă locală / judeţeană, funcţionar local,
grefier sau registrator.

 

2. CETĂŢENII CANADIENI vor depune la dosarul de căsătorie Declaraţie
standard Statement in lieu of Certificate of Non-impediment to

Marriage Abroad (Declaraţie în locul Certificatului de Cutumă) în
original şi traducerea acesteia în limba română, legalizată sau
Declaraţia pe propria răspundere prin care persoana care doreşte să
se căsătorească declară, în faţa unui oficial consular, că întruneşte
condiţiile pentru căsătorie şi traducerea acesteia în limba română,
legalizată.

 

3. CETĂŢENII GERMANI care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul
Ronmâniei vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute
de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, numai
cu Certificatul de capacitate de căsătorie, adică Ehefähigketszeugnis,
eliberat de către oficiul de stare civilă competent din Germania, în
original, având aplicată Apostila, conform Convenţiei de la Haga,
împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de
notarul public.

 

4. CETĂŢENII OLANDEZI (scoşi din evidenţele stării civile din Olanda) care
doresc să se căsătorească în România şi care fac dovada şederii pe
teritoriul României cu un document emis de către O.R.I., vor depune la
dosarul de căsătorie o declaraţie notarială din care să rezulte că nu
mai au o altă căsătorie încheiată şi nedesfăcută.

 

5. CETĂŢENII UCRAINIENI care locuiesc în străinătate fac o declaraţie pe
proprie răspundere, legalizată de către reprezentantul diplomatic,
oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirmă că persoana
în cauză nu este căsătorită.

 

6. CETĂŢENII MOLDOVENI vor confirma starea lor civilă cu certificatul de
stare civilă, eliberat de către organele de stare civilă ale Ministerului
Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova sau de către
funcţionarii consulari ai misiunii diplomatice şi consulare ai Republicii
Moldova, în colaborare cu instituţia menţionată.

 

7. CETĂŢENII NORVEGIENI vor depune la dosarul de căsătorie un certificat
de cutumă numit Ekteskapsattest, eliberat de notarul public din
Norvegia şi legalizat cu apostilă de o prefectură din Norvegia sau de
către Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei.

 

8. CETĂŢENII SPANIOLI Ambasada Spaniei la Bucureşti eliberează
Certificatul de cutumă, în urma analizei Certificatului de Capacitate
Matrimonială emis de un Birou de Stare Civilă spaniol, certificând astfel
că persoana de cetăţenie spaniolă îndeplineşte condiţiile de fond

cerute de legea spaniolă şi poate încheia căsătoria în străinătate cu
persoana de cetăţenie română. Certificatele eliberate de ambasadă, la
cererea persoanei interesate, atestând faptul că starea civilă a
acesteia este „necăsătorită”, nu au valoarea juridică a „Certificatului de
cutumă” şi nu pot fi prezentate în vederea încheierii căsătoriei în
România.

 

9. CETĂŢENII SAUDIŢI trebuie să se adreseze în primul rând, forurilor de
resort din Regat pentru aprobarea căsătoriei, care se transmite
Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din ţara unde urmează a se
încheia căsătoria, ambasada eliberând o dovadă privind aprobarea
căsătoriei.

 

10. CETĂŢENII ISRAELIENI vor face dovada îndeplinirii condiţiilor de fond
cerute de legea lor naţională, cu următoarele documente:
1) extras de înregistrare de stare civilă, eliberat de Ministerul de Interne sau
extras din evidenţele populaţiei, eliberat de Ministerul de Interne (documentul
se va prezenta în original + xerocopie + traducere legalizată – valabil 3 luni);
2) hotărâre de divorţ sau certificat de deces, în original + xerocopie +
traducere legalizată (doar în cazul în care la rubrica „stare civilă” din extras
este trecut „divorţat” sau „văduv”);
3) declaraţie notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că, la data
depunerii documentelor la oficiul stării civile, nu există încheiată o altă
căsătorie;

 

11. CETĂŢENII ELVEŢIENI vor prezenta un document eliberat de autorităţile din
Elveţia sub forma unui certificat de capacitate matrimonială, apostilat
conform Convenţiei de la Haga din 1961.

 

12. CETĂŢENII CUBANEZI trebuie să prezinte, fie certificatul / declaraţia de
celibat, eliberat de către autorităţile locale competente, fie declaraţia de
celibat, emisă de Ambasada Republicii Cuba din România.

 

13. CETĂŢENII MAGHIARI vor depune la dosarul de căsătorie certificatul
consular, eliberat de reprezentanţele diplomatice maghiare. Documentele de
referinţă au aceeaşi valoare cu atestatele de stare civilă emise de autorităţile
competente maghiare şi se eliberează, la solicitare, în limbile maghiară şi
română.

 

14. CETĂŢENII GEORGIENI vor prezenta declaraţia de celibat, document, care,

poate fi eliberat atât de către Direcţia Servicii Publice, din cadrul Ministerului
Justiţiei (apostilată conform Convenţiei de la Haga din 1961), cât şi de
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Georgiei acreditate în
străinătate.

 

15. CETĂŢENII CHILIENI vor prezenta:
– declaraţia pe proprie răspundere a cetăţeanului chilian că este necăsătorit
şi întruneşte condiţiile de fond în vederea căsătoriei, autentificată de
ambasadă;
– copia certificatului de căsătorie cu dovada divorţului, în cazul în care
starea civilă a cetăţeanului chilian este „divorţat”.

 

16. CETĂŢENII KUWAITIENI vor prezenta aprobarea scrisă eliberată de
Ambasada Statului Kuwait la Bucureşti.

 

17. CETĂŢENII INDIENI trebuie să obţină hotărârea emisă de către instanţele
de judecată din India. Acest document, apostilat de către Ministerul Afacerilor
Externe în India, va fi prezentat de cetăţeanul indian în scopul încheierii
căsătoriei în România.

 

18. CETĂŢENII CEHI vor prezenta certificatul de stare civilă, eliberat de oficiul
de stare civilă competent din Republica Cehă. Acest certificat de stare civilă
este documentul valabil eliberat de autorităţile cehe, cetăţenilor cehi, care
intenţionează să se căsătorească.

 

19. CETĂŢENII SLOVACI vor prezenta adeverinţa eliberată la incheierea
căsătoriei, in original, tradusă şi legalizată, precum şi declaraţie autentificată
pe proprie răspundre, cu privire la statutul său civil (Adeverinţa se eliberează
de misiunile diplomatice sau Oficiul Registrului din Republica Slovacă).

 

OPŢIONAL  – convenţia matrimonială, în original, numai în cazul în care
viitorii soţi au încheiat o convenţie matrimonială până cel târziu la data
depunerii declaraţiei de căsătorie.

 

Persoanele care nu cunosc limba română
Persoanele care nu cunosc limba română depun declaraţia de căsătorie
în prezenţa şi prin intermediul unui traducător autorizat.