Atribuții / Misiuni

Date de identificare a compartimentului de muncă

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Sediul administrativ Primăria comunei Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 107, et. 1.

Este subordonat Primarului comunei Florești, iar în cadrul aparatului de specialitate al primarului conform HCL nr. 118 din 20.10.2023 privind aprobarea organigramei instituției este în coordonarea șefului Serviciului Achiziții Publice, Implementare Proiecte și Postimplementare Proiecte și Situații de Urgență.

Personalul încadrat pentru cele două funcții de specialitate ale compartimentului Situații de Urgență sunt angajați ai instituției, respectiv:

 • un inspector de specialitate – cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor – Cod COR 541902 conform prevederilor 12 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • un referent superior – inspector protecție civilă – Cod COR 121303 conform 13. alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă republicată.

Compartimentul Situaţii de Urgenţă (C.S.U.) al comunei Florești, fiinţează în baza HCL nr. 108 din 14.08.2018 anexa nr. 2, respectiv a legislației și actelor normative în vigoare care reglementează situațiile de urgență și protecția civilă, având ca misiune de bază informarea, prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă și a consecinţelor nefaste ale acestora, dar și a celor specifice de protecție civilă pentru protecția populației, animalelor, bunurilor materiale și de patrimoniu din raza administrativ-teritorială:

 • scopul activităţii îl reprezintă protecţia populaţiei, mediului, animalelor, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu;
 • misiunea şi scopul se îndeplinesc prin activități permanente de prevenire și informare;
 • formele activităţii de prevenire și informare sunt: controlul, asistență tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă, înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației prin mijloace tehnice și materiale specifice.
 • identificarea şi gestionarea principalelor tipuri de riscuri generatoare de dezastre naturale, tehnologice și biologice de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;
 • la nivelul compartimentului se întocmeşte și actualizează permanent „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” pentru teritoriul-administrativ al comunei Florești, ce este supus spre aprobare Consiliului Local, precum şi alte documente de planificare, cooperare şi coordonare a activităţilor de informare, prevenire, identificare, monitorizare şi intervenție înainte, pe timpul sau ulterior manifestării factorilor de risc sau a situațiilor de urgență;
 • întocmește planurile operative de pregătire și planificare a activităților de protecție civilă;
 • planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă;
 • elaborează și supune avizării/aprobării „Planul de evacuare în caz de inundații și poluări accidentale”, dezastre și/sau conflict armat;
 • întocmește și/sau actualizează anual și transmite spre avizare/aprobare, lucrările MLM și documentele/ situațiile ce compun Carnetul de mobilizare al UAT (Consiliul Local) din timpul stării de normalitate;
 • întocmește și transmite operativ lucrările și documentele specifice la declarare stării de urgență, asediu sau de mobilizare parțială sau totală, conform atribuțiilor președintelui reieșite din Constituția României;
 • ține evidența documentelor cu caracter secret de serviciu și secret, urmărind întocmirea, multiplicarea și manipularea acestora conform prevederilor legislației și actelor normative în vigoare;
 • anunță societățile și agenții economici din cadrul rețelei comerciale UAT privind distribuția de produse de strictă necesitate către populație (în caz de război sau dezastre) în baza convențiilor încheiate în timpul stării de normalitate;
 • ține legătura cu Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și cele de mobilizare a economiei și pregătirea teritoriului național pentru apărare.
 • centralizează, întocmește și transmite documentele operative către I.S.U.J. „Avram Iancu” Cluj – Centrul operațional, date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;
 • culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă;
 • organizarea cooperării şi a colaborării privind protecţia civilă;
 • organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă;
 • informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite și respectate, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă și la revenirea la starea de normalitate;
 • organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţilor de intervenţie optime a forțelor cu care se cooperează la nivel local și cu care sunt încheiate convenții în domeniul situaţiilor de urgență şi a celorlalte organisme specializate de sprijin cu atribuţii în domeniu;
 • alarmarea populaţiei și înştiinţarea autorităţilor publice – instituții publice, societăți și agenți economici în situaţii de protecţie civilă;
 • protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a animalelor, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului, împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
 • asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei din raza UAT Florești, în situaţii de protecţie civilă;
 • organizarea, cooperarea, executarea și coordonarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă;
 • constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice;
 • menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de alarmare a populaţiei din comuna Florești, conform Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile;
 • menţinerea în stare de operativitate a adăposturilor publice de protecţie civilă din raza UAT Florești, conform prevederilor Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile, cu modificările și completările ulterioare;
 • asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă, la nivelul UAT Florești;
 • identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale, prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora, asupra vieţii oamenilor, mediului, bunurilor materiale și animalelor;
 • informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 • conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
 • informarea populaţiei privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;
 • identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul administrativ al UAT Florești;
 • culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă;
 • informarea şi pregătirea prevenitivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 • înştiinţarea autorităţilor publice locale, societăților și agenților economici privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă, precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora;
 • identificarea măsurilor coerente pentru protecţia populaţiei, animalelor, bunurilor materiale, a valorilor culturale şi artistice, precum şi a mediului, împotriva efectelor tipurilor de risc în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • întreține, depozitează, conservă și gestionează tehnica și aparatura din dotare.
 • compartimentul situații de urgență asigură punerea în practică a dispoziţiilor primarului și hotărârilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind acţiunile specifice prevenirii situaţiilor de urgenţă, având la bază investirea personalului de specialitate, cu exerciţiul autorităţii publice;
 • din analiza factorilor de risc identificaţi, întomește și supune avizării „Planul de Asigurare Resurse Financiare, Umane și Materiale” (PARFUM) al UAT Florești necesare gestionării situațiilor de urgență conform concluziilor ce rezultă din „Planul de Analiza și Acoperire a Riscurilor” (PAAR).
 • acordă asistenţă de specialitate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei, asociaţii de proprietari, instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local şi celorlalte instituțiilor publice locale, operatori și agenți economici din raza UAT Florești;
 • pe timpul monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă, personalul de specialitate al compartimentului face parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi din Centrul Operativ cu activitate temporară la nivelul UAT Florești, desfăşurând activităţi specifice de sprijin, informare şi coordonare;
 • compartimentul situații de urgență asigură punerea în aplicare hotărârilor ordinelor şi dispoziţiilor pe linie de specialitate transmise de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pe baza rezoluţiilor preşedintelui Comitetului Local, respectiv Primarul comunei Florești.
 • îndeplinește orice atribuții și sarcini stabilite de legislația în domeniul situațiilor de urgență sau de organismele și organele abilitate.
 • conform legislaţiei în vigoare – în principal al OMAI nr. 718/2005 şi OMAI nr. 160/2007, din punct de vedere administrativ-teritorial, sectorul de competenţă al compartimentului este identic cu teritoriul administrativ al comunei Florești;
 • în acest sector, competenţa de a derula activităţi specifice de către personalul specialist al C.S.U. se reflectă în prevederile „Regulamentului privind organizarea, atribuțiile şi funcţionarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al UAT Florești”;
 • personalul specialist al C.S.U. are competenţa să rezolve şi/sau să participe la soluţionarea petiţiilor cetăţenilor. Pentru aceasta, execută verificarea la faţa locului, această activitate având ca urmare întocmirea unei note de constatare. Aceasta stă la baza recomandărilor privind soluţionarea legală a petiţiilor;
 • personalul specialist al C.S.U. execută dispoziţiile primarului comunei Florești şi participă la activităţile comune din cadrul aparatului de specialitate al acestuia;
 • personalul specialist al compartimentul situații de urgență monitorizează și verifică respectarea legislaţiei de protecţie civilă – de către proprietarii sau administratorii imobilelor – în ceea ce priveşte administrarea corespunzătoare a adăposturilor publice de protecţie civilă precum şi a sirenelor de alarmare a populaţiei şi a echipamentelor conexe acestora.
 • respectarea legii;
 • ierarhizărea;
 • colaborare și cooperare;
 • responsabilităţii;
 • implicăre activă;
 • autosesizări şi iniţieri ale demersurilor legale pentru rezolvarea oportună a problemelor noi apărute.

 

Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele de muncă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești.

 

Relaţii de control: pe linie de prevenire și apărării împotriva incendiilor la societățile comerciale și agenții economici care funcționează în spații proprietatea administrației locale, asociații de proprietari, instituții de învățământ (școli, licee, grădinițe, creșe), alte obiective culturale și lăcașe de cult, situate pe domeniul public sau de interes public.

 

Relaţii de reprezentare: participarea ca membru în cadrul unor comisii de specialitate, numit prin Dispoziţia primarului, participarea ca reprezentant la convocările de specialitate organizare de I.S.U.J. Cluj și/sau la cele organizate de Instituția Prefectului Cluj.

 

Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Compania de Apă Someş S.A., Instituţia Prefectului judeţului Cluj, I.S.U.J. ”Avram Iancu” Cluj, S.G.A. Cluj, D.S.P. Cluj, I.P.J. Cluj, Poliția Rurală Com. Florești, I.J.J. „Alexandru Vaida Voievod” Cluj, Agenția de Protecția Mediului Cluj, Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Cluj, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, Garda Forestieră Cluj, A.J.V.P.S. Cluj, Filiala de Crucea Roșie Cluj, Sucursala județeană – Distribuție Energie Electrică, Cluj, Sucursala Hidroelectrica S.A. – Hidrocentrale Cluj,  Unitățile Militare din zona administrativă, alte entități cu responsabilități în domeniu situațiilor de urgență și/sau obligații de sprijin la activitățile în care pot apare factori de risc potențiali generatori de situații de urgență.

 

Relaţii cu persoane fizice: pe timpul participării la activitățile de rezolvare a petițiilor cetățenilor și/sau la organizarea de evenimente culturale, artistice, sportive sau de agrement, în cazul acordării de sprijin și asistență de specialitate în domeniu, prin prezența ca membru în comisii de de specialitate, ca reprezentant al instituției numit delegat prin dispoziție la ședințele în domeniu de specialitate, pe timpul participării la cursuri specifice domeniului de activitate, ca reprezentant delegat la încheierea de convenții de sprijin în situații de protecție civilă.