Prestații Sociale

VMI
 • Formular standard de cerere pentru acordare VMI
 • Declaraţie pe propria răspundere
 • Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
 • Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de naştere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani
 • Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situaţiei beneficiarului

Documentele necesare

 • Cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți
 • Certificat de căsătorie – original și copie
 • Livret de familie actualizat – original și copie
 • Certificatul de naștere al copilului – original și copie
 • Cartea de identitate a părinților – original și copie
 • Dosar plic
 • Declarație tip, dacă părinții nu sunt căsătoriți
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere
 

Toate documentele se prezintă și în original!

Documentele necesare - Alocație de Stat - Străinătate

 • Cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți + Anexa UE (informații suplimentare)
 • Certificat de căsătorie – original și copie
 • Livret de familie actualizat – original și copie
 • Certificatul de naștere al copilului – original și copie
 • Cartea de identitate a părinților – original și copie
 • Dosar plic
 • Declarație tip, dacă părinții nu sunt căsătoriți
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere
 

Toate documentele se prezintă și în original!

Alocațiile de stat pentru copii născuți în statele membre UE!

Pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din țările UE se atașează la dosar și copii după actele de rezindență din țările respective, pentru toți membrii familiei (ex. Carta D’Identita pentru Italia și Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completează și anexa cu informații suplimentare UE!

 • Anexa completă cu datele privinf activitatea profesională a părinților în țară și în străinătate și data revenirii în tară, în cazul în care familia s-a mutat definitiv in România;
 • Acte de rezidență din străinătate și actele ce conțin numărul de identificare din statul străin în copie certificată cu originalul pentru părinți și copii / declarație notarială pentru fiecare părinte pentru cazul în care ambii sau unul dintre ei nu a locuit cu forma legale în străinătate și nu deține astfel de acte de rezindență;

Suplimentar:

Pentru cazul în care familia a revenit în România și niciunul dintre părinți nu mai desfășoară activități profesionale în străinătate:

 • Declarație notarială a ambilor părinți cu precizarea datei întoarcerii definitive în România a familiei, precum și a datei încetării activităților profesionale a ambilor părinți în străinătate;

Pentru cazul în care unul dintre părinți sau ambii părinți desfășoară activități profesionale în România:

 • Contractele de muncă sau adeverințele de la angajator cu precizarea datei angajării pentru fiecare dintre părinți (în cazul succesiunii de contract de muncă se vor atașa toate contractele/ adeverințele doveditoare din perioada corespunzătoare dreptului la alocația de stat pentru copii)

Pentru cazul în care ambii părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE sau cazul în care unul dintre părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE și celălat părinte nu desfășoară activități profesionale nici în țară și nici în străinătate:

 • Documentul care atestă respingerea dreptului la alocația de stat pentru copil în statul străin și motivul respingerii (potrivit articolului 11 din Regulamentul Ce, NR 883/2004 regula de bază este că dreptul la prestații familiale se acordă în statul în care părinții desfășoară activități profesionale, ori se beneficiază de prestații de șomaj sau de pensii; de aceea părinții ar trebui să solicite alocațiile din acest stat în primul rând și să se adreseze statului român în cazul respingerii dreptului lor în străinătate)

Pentru cazul în care familia a beneficiat de prestații asimilate alocației de stat pentru copii în străinătate, însă plățile au fost sistate întrucât dreptul la prestații a încetat:

 • Documentul care atesta încetarea dreptului la astfel de prestații familiale cu data sistării plăților menționată.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de Ajutor de Urgență

 • 1 Dosar

Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgență va fi însoțită în funcție de fiecare caz în parte de următoarele documente:

 • Acte de identitate ale tuturor membrilor de familie;

 • Certificat de deces (copie);
 • Dovezi de venit (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, talon de alocație, etc);
 •  Adeverință eliberată de Administrația financiară din care să rezulte că aveți (sau nu aveți) venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, venituri din premii și jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, venituri din alte surse;
 • Hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap, eliberat potrivit legii de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți/copii, respectiv acte care atestă încadrarea în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;
 • Procesul verbal de constatare a incendiului / efectelor calamităților, eliberat de organele competente;
 • Adeverințe de elev sau student, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgență, în adeverință se va menționa dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia;
 • Facturi fiscale însoțite de chitanțe, în original, pe numele celui care face solicitarea, care să reflecte cheltuielile de înmormântare;
 • Acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare-externare din spital, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de muncă, rețele sau tratamente prescrise de medic specialist, specificându-se diagnosticul și tratamentul, medicamentul propus, etc);
 • Orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgență.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de Ajutor de Încălzire

 • Cerere – declarație pe propria răspundere (se ridică de la ghișeul de Asistență Socială, Medicină Școlară și Prombleme Romi)
 • Copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie ( C.I, B.I, C.P.I, Certificat de naștere copiii sub 14 ani),certificat de căsătorie după caz sentință divorț,, certificat deces, acte care să ateste situația minorilor care nu locuiesc cu părinții( curatelă, tutela, plasament, hotărâre încredințare)

– Permis de ședere temporară/permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi cu domiciliu/reședința în România

 • Documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moştenitor etc. Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente după caz: contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă; contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager; contractul de schimb de locuinţe; contractul (convenţia) de partaj voluntar; contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră; contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat; contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în cazul în care contractul nu prezintă autentificare semnătură sau dată certă se solicită, în fotocopie, contractul de vânzare-cumpărare a imobilului; certificatul de moştenitor; hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară
 • În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.
 • Copii după talonul/ cartea de identitate/ ale autoturismelor deţinute (unde este cazul); pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei,
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi a contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, din care să rezulte sursa veniturilor din care persoana se întreține;
 • Adeverintă de venit pentru anul 2022 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile impozabile în cazul persoanelor constituite în asociaţii familiale sau a persoanelor fizice autorizate
 • Adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul, numele și prenumele, CNP-ul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);
 • Copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie).
 • Persoanele care au reședința (flotant) pe raza Comunei Florești și domiciliul  stabil  situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor/supliment, Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din Registrul Agricol  eliberate  de  aceeaşi  institutie.

– Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate

– Pentru titularii cererilor, persoane singure, care nu realizează venituri se va anexa o dovadă (ex.facturi utilităţi) şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere

În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi înregistrată doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

 • Dosar plic

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de Stimulent de Inserție:

Pentru persoanele care se află în concediu de creștere a copilului și doresc reluarea activității înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap

 1. Cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți
 2. Adeverință tip angajator (original) – să nu conțină corecturi/declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizație (după caz)

Dacă va reluați activitatea la același angajator:

    3. Copia cererii către angajator, de reluare a activității, în care să fie specificată data

    4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă (se prezintă în original și în copie vizibilă)

Dacă vă reluați activitatea la alt loc de muncă:

    5. Dacă nu vă reluați activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL

    6. Copii cărţi de identitate părinţi

    7. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor

    8. Extras de cont (ORIGINAL), semnat și ștampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opțional, pentru virarea banilor în cont

    9. Copie certificat de căsătorie și copie livret de familie actualizat – pentru persoanele care dețin livret.

   10. Dosar plic

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/, vă rugăm să prezentaţi şi ORIGINALELE acestora!

Atenție!

Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea Concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare.

Persoanele care îşi reiau activitate cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de stimulentul de inserţie până la 3, respectiv până la 4 ani.

În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 • copie autorizaţie

 • decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la

  dosarul de indemnizaţie

 • dovada reluării activităţii

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de Stimulent de Inserție pentru tatăl copilului:

 1. Cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți
 2. Adeverință angajator (tip)
 3. Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă)  – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii

 4. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor

 5. Copii cărţi de identitate părinţi

 6. Declaraţie tip – în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii

 7. Copia certificatului de căsătorie, și copia a livretului de familie actualizat pentru persoanele care au livret de familie

 8. Extras de cont (ORIGINAL), semnat și ștampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pentru virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate

 9. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială

 10. Dosar plic

Condițiile necesare pentru acordarea unui ajutor pentru plata chiriei și categoriile sociale eligibile care pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei sunt:

 • Tinerii   în  vârstă de până la 35 de ani, proveniți din structurile rezidențiale ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu domiciliul/ reședința pe raza Comunei Florești, singuri  sau cu familia legal constituită;
 • Persoanele singure/ familiile din evidenţele Serviciului de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi, care în urma anchetei sociale, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cu domiciliul/reşedinţa  pe  raza  Comunei Florești;
 • Victimele  violenței  domestice cu domiciliul/reşedinţa pe raza Comunei Florești;
 • Persoanele/familiile aflate în situații de necesitate ca urmare a calamităților naturale și incendiilor, care au afectat imobile situate pe raza Comunei Florești.

 

Pentru a putea beneficia de ajutor pentru plata chiriei, persoanele prevăzute la art.3 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

 • Solicitantul  trebuie să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, care are reşedinţa/ domiciliul în Comun Florești, în condițiile legislației române, de minimum 24 luni anterior datei depunerii cererii. Prin excepție, condiția ca solicitantul să aibă domiciliul sau reședința pe raza Comunei Florești, în  ultimele 24 de luni  nu se aplică persoanelor prevăzute la art.3 lit.a, c și d;
 • Solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu are în proprietate o locuinţă și nu a înstrăinat o locuinţă în ultimii 10 ani anterior datei  depunerii  cererii;
 • Solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu are în folosinţă o locuinţă din fondul locativ de stat;
 • Solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau  alte  programe aprobate prin  legislaţia  în  vigoare;
 • Prin excepție de la condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei, persoanele victime ale violenței în familie pot beneficia de ajutorul pentru plata chiriei și în situația în care acestea, precum și orice alt membru major al familiei:
  • are în proprietate o locuință;
  • deține în calitate de chiriaș o locuință;
  • a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;
  • a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință.
 • În cazul persoanelor/familiilor aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale sau incendii, acestea pot accesa beneficiul social și în cazul în care titularul cererii sau oricare alt membru major al familiei a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990.
 • Dacă solicitantul sau alt membru major al familiei deține în proprietate o altă locuință în afara celei care a fost afectată în urma unei calamități naturale sau a unui incendiu, indiferent de statutul juridic al acelui imobil la data depunerii cererii (ex.: imobil închiriat altei persoane fizice/juridice), nu poate beneficia de ajutorul de urgență pentru plata chiriei de la bugetul local.
 • Veniturile nete lunare nu depășesc  următoarele  niveluri:
 •  

  Persoana  singură/familia

  Coeficient  de multiplicare x ISR

  Nivel ** de  venituri  nete lunare pe persoană singură/familie(lei)

  Pentru   persoana   singură

  4

  2.000

  Pentru  familiile formate din 2 persoane

  5,7

  2.850

  Pentru  familiile formate din 3 persoane

  6,6

  3.300

  Pentru  familiile formate din 4 persoane

  7,5

  3.700

  Pentru  familiile formate din 5 persoane

  8,4

  4.200

  Pentru  familiile  formate din 6 persoane*

  9,3

  4.650

   

  *) se  adaugă  câte 0,5 ISR pentru fiecare  persoană din familiile cu peste 6 membri ( ISR -conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările  şi  completările  ulterioare)

Documentele doveditoare care se depun odată cu cererea pentru acordarea unui ajutor pentru plata chiriei:

 • Copie după documentul de identitate; original și xerocopie;
 • Copie după documentele care atestă componenţa familiei (acte de stare civilă, etc.);
 • Declaraţie notarială, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin (1) lit b)-d) pentru toţi membrii familiei; (declarative din care să rezulte că solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu au în proprietate o locuință, nu au în folosinţă o locuinţă din fondul locativ de stat, nu au înstrăinat o locuinţă în ultimii 10 ani și nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare);
 • Acte medicale dacă este cazul (certificate de încadrare în grad de handicap, adeverințe medicale, certificate medicale, bilete de ieșire din spital) original și xerocopie;
 • Adeverinţe, declaraţie precum  şi  alte  documente  doveditoare  privind  veniturile realizate de toţi membrii familiei (adeverință salariu, talon pensie, decizie indemnizație creștere copil, etc.) original și xerocopie;
 • Documente doveditoare pentru solicitanţii prevăzuţi la art.3 lit. c);
 • Alte acte justificative asupra situației socio economice (hotărâre de divorț, hotărâre încredințare minor, hotărâre plasament, etc.) original și xerocopie;
 • Declarație  solicitant  în  care își asumă întreaga responsabilitate pentru plata utilităților;
 • Copia contractului de închiriere înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi/sau a declaraţiei unice privind impozitul pe venit poate fi depusă odată cu cererea sau într-un termen de maximum 120 de zile de la primirea înştinţării privind îndeplinirea  criteriilor  de  eligibilitate  precum  şi  a  punctajului  acordat  în  baza criteriilor de evaluare. Contractele de închiriere trebuie să aibă ca obiect unităţile locative cu  destinaţia  de locuinţe  situate  pe  raza  Comunei Florești  aflate  în  proprietatea  persoanelor fizice sau juridice;
 • Documentele menționate nu sunt limitative, putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificative, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

1. Acte necesare pentru indemnizația de crestere a copilului pentru persoanele care au realizat venituri cu contract de muncă

 • Cerere tip – completată  și  semnată  OBLIGATORIU de ambii părinți!

 • Adeverință tip anjator (ORIGINAL) – să nu conțină corecturi/ declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizație (după caz)

 • Cererea către angajator, de  intrare  în concediul  de creștere  a  copilului (copie)

 • Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă)

 • Dacă este cazul, se atașează și dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 24 de luni anterioare nașterii copilului, precum și adeverința tip completată de către acei angajatori

 • Acte de identitate părinți (copii)

 •  Certificatele de naștere ale tuturor copiilor (copii)

 • Extras de cont (ORIGINAL) semnat și ștampilat de bancă pe numele solicitantului pentru virarea banilor în cont (opțional)

 • Certificat de căsătorie / Livret de familie actualizat (copie)

 • Anchetă socială, dacă părinții nu sunt căsătoriți, iar solicitantul este tatăl copilului
 • Dosar plic
 

Notă:  Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora.

 

2. Acte necesare pentru indemnizația de crestere a copilului cu handicap

 • Cerere tip – completată  și  semnată  OBLIGATORIU de ambii părinți!

 • Declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizație

 • Cererea pentru angajator, de  intrare  în  (sau prelungirea) concediul  de creștere  a  copilului (copie)

 • Decizia angajatorului prin care se suspendă contractual de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (copie vizibilă)

 • Decizia de desfacere a contractului de muncă (unde este cazul), precum și o declarație pe proprie răspundere că nu realizați venituri profesionale impozabile

 • Acte de identitate părinți (copii) – 2 exemplare

 • Copie certificat de naștere al copilului – 2 exemplare + copiile certificatelor de naștere ale celorlalți copii

 • Copie certificate și hotărâre de încadrare în grad de handicap – 2 exemplare

 • Extras de cont pe numele solicitantului pentru virarea banilor în cont

 • Certificat de căsătorie / Livret de familie

 • Dosar plic

TOATE  DOCUMENTELE SE PREZINTĂ ȘI ÎN ORIGINAL !

 

ATENȚIE! Pentru indemnizația de creștere a copilului cu handicap grav de la 3 la 7 ani, este necesară și o adeverință eliberată de Primăria Florești din care să rezulte ca persoana îndreptățită nu beneficiază de drepturile prevăzute la art.42.alin 4 din L448.2006, pentru aceasta trebuie depusă o cerere la registratura Primăriei.

3. Acte necesare pentru indemnizația de creștere a copilului (Pentru Studenți/Elevi)

Pentru persoanele care 12 luni anterioare nașterii au fost elevi/ studenți/ masteranzi/ doctoranzi, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului sunt:

 • Cerere tip – completată  și  semnată  OBLIGATORIU de ambii părinți!

 • Copie certificat de căsătorie

 • Copie livret familie actualizat (dacă părinții sunt căsătoriți)

 • Certificatul de naștere al copilului, originalși copie
 • Buletinele de identitate ale părinților – copie
 • Dosar plic
 • Extras de cont (original), semnat și ștampilat de bancă (pe numele solicitantului) – pentru virarea banilor în cont

 • Adeverința de la facultate, pentru anii universitari/școlari 20…./20….. respectiv 20.…/20…., cum că beneficiarul este/a fost student/a la zi și ambii ani i-a frecventat fără întrerupere (adică 12 luni anterioare nașterii copilului) – 2 exemplare în original

 • Declarație pe proprie răspundere, a solicitantului că la data solicitării indemnizației nu realizează venituri profesionale impozabile

TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTĂ ȘI ÎN ORIGINAL!

!!! Vă rugăm ca adeverințele de elev/student să conțină CNP-ul beneficiarului, numele și prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS.

Pentru doctoranzi, se va elibera și adeverință emisă de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.

Atenție! În cazul în care drepturile mai sus menționate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară și:

 • o adeverință de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre și postnatal), dacă aceasta este salariată
 • dacă mama copilului realizează venituri din activități independente, se va aduce o adeverință eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre și postnatal)
 • declarație pe proprie răspundere (tip) în cazul în care mama copilului nu este îndreptățită la concediu de maternitate (pre și postnatal).

 

4. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului pentru persoanele care au realizat venituri din activități indepedente:

 • Cerere tip – completată  și  semnată  OBLIGATORIU de ambii părinți!

 • Adeverință de venit (Administrația Finanțelor Publice)
 • Rezoluția  prin care este suspendat încetat PFA- ul, de la Registrul Comerțului/Finanțe

 • Copie  autorizație PF/ Înscriere în  Barou

 • Declarațiile unice  pe   ultimele 12 luni din cele 24 de   luni  anterioare  datei  nașterii  copilului (trebuie trecută și data suspendării/încetarii activității) (în original)

 • Suspendarea  autorizației în  vederea  intrării în concediul de creștere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada  suspendării  de la administrația financiară

 • Adeverința CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original)

 • Adeverința de la colegiul medicilor (pentru medici)

 • Copie buletine de identitate părinți

 • Copiile certificatelor de naștere ale tuturor copiilor + originale

 • Copie certificat de căsătorie, copia livretului de familie actualizat

 • Dosar plic

 • Extras de cont (pe numele solicitantului), pentru virarea banilor în cont

 • C.U.I

TOATE  DOCUMENTELE SE PREZINTĂ ȘI ÎN ORIGINAL !

 

Acte necesare Trusou Nou Născut

 • Cerere tipizată;
 • Actul de identitate al solicitantului (părintelui) – copie;
 • Certificatul de naștere al copilului – copie;
 • Certificat fiscal de la Serviciul Taxe și Impozite care să ateste că familia nu are datorii la bugetul local;
 • Certificat de căsătorie – copie
 • Actul de identitate al celuilalt părinte (nu este obligatoriu în cazul în care tatăl nu este trecut în certificatul de naștere al copilului sau părinții  sunt divorțați și domiciliul copilului a fost stabilit la unul dintre părinți); 
 • Altele, după caz.

Observații/conditții  de  eligibilitate:

 • Cel puțin unul dintre părinți/părintele/reprezentul legal să aibă domiciliul stabil pe raza comunei Florești, de cel putin 1 an anterior nașterii copilului;
 • Beneficiarul să fi depus o cerere pentru acordarea trusoului pentru nou-născut în termen de 60 de zile calendaristice de la data nașterii copilului;
 • Solicitantul să nu aibă datorii neeșalonate față de bugetul local