Transcrieri

Reguli generale

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Neprezentarea certificatelor / extraselor de stare civilă în termenul prevăzut mai sus, în vederea transcrierii în registrele de stare civilă române constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. (art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 119/1996).

Transcrierea certificatelor de naștere

Unde se depune cererea?

Pentru transcrierea certificatului de naştere al copilului minor, în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, cererea de transcriere se depune la oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, depun cererea de transcriere la primăria în raza căreia au avut ultimul domiciliu în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, depun cererea de transcriere la Primăria Sectorului 1 Bucureşti.

Acte necesare

 certificatul / extrasul de naştere, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie;

certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

 certificat de căsătorie a părinţilor, în original şi fotocopie;

 certificate de naştere ale părinţilor, în original şi fotocopie, în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
 declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul minorului, în situaţia în care părinţii au domiciliul diferit;
 carte de identitate (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie; pentru părintele de cetăţenie străină se anexează fotocopie de pe paşaport / carte de identitate, pt. cetăţenii statelor membre ale UE;
 dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate românesc valabil.

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Depunerea cererii prin împuternicit

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a părintelui de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de naştere în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila, în funcţie de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Foarte important!

Certificatele de naştere/extrasele de naştere/extrasele multilingve ale actelor de naştere emise de autorităţile străine, prin care s-a stabilit o altă filiaţie decât cea prevăzută de legea română, se transcriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispoziţiilor art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 414 alin. (1) din Codul Civil Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.

Potrivit art. 449 alin. (1) și (2) din Codul Civil Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor săi.

Dacă părinţii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.
În acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinţilor şi se declară, odată cu naşterea copilului, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Termen de soluționare

30 de zile

Transcrierea certificatelor de căsătorie

Unde se depune cererea?

Cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Acte necesare

 certificatul / extrasul de căsătorie, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie;

certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

 certificate de naştere soţ, soţie, în original şi fotocopie;
 dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare, în cazul în care soţii au mai fost căsătoriţi (sentinţă de divorţ definitivă, certificate de căsătorie cu menţiune de divorţ, certificat de naştere cu menţiune de căsătorie şi divorţ / încetarea căsătoriei prin deces, certificat de deces, în original şi fotocopie);
 declaraţia notarială din partea ambilor soţi din care să rezulte numele de familie purtat după căsătorie, în cazul în care acesta nu a fost specificat în certificatul de căsătorie străin;
 carte de identitate (pentru cetăţeni români cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
 dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate românesc sau actul de identitate nu mai este valabil.

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Depunerea cererii prin împuternicit

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a a soţului/soţiei de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de căsătorie în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila, în funcţie de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Termen de soluționare

30 de zile

Transcrierea certificatelor de deces

Unde se depune cererea?

Cererea se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Acte necesare

 certificatul / extrasul de deces, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie;

certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

 certificatele de stare civilă ale persoanei decedate: naştere, căsătorie, în original şi fotocopie; certificatul de căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve;
hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate;
 cartea de identitate a persoanei decedate (cetăţean român cu domiciliul în ţară) sau paşaportul (pentru cetăţean român cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
 dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români, care nu posedă un act de identitate românesc valabil.
cartea de identitate a petentului – în original şi fotocopie

Depunerea cererii prin împuternicit

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în funcţie de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Termen de soluționare

30 de zile

Transcrierea certificatelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România

Unde se depune cererea?

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România, pot depune cererile de transcriere a certificatelor şi a extraselor de stare civilă la primăria / s.p.c.l.e.p. a oricărui municipiu reşedinţă de judeţ, respectiv a oricărui sector din municipiul Bucureşti (art. 41 alin. (5^1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 14 din 18.01.2018 Legea nr. 14 din 18.01.2018).

Acte necesare

 certificatul / extrasul de stare civilă – naştere și / sau căsătorie, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie;

certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

➡️ certificatul de dobândire / redobândire a cetăţeniei române, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, sau de Ambasada / Consulatul României, în original si fotocopie;
➡️ documentul de identitate valabil, în original şi fotocopie (carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii statelor membre U.E., paşaport pt. cetăţenii statelor nemembre U.E.);
➡️ documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate în
certificatul original (de exemplu: lipsa datei naşterii soţilor, a rubricilor privind părinţii acestora, nemenţionarea numelui soţilor după căsătorie, etc.).

Documente justificative pot fi:
➡️ certificatul de naştere al soţului / soţiei, în cazul transcrierii certificatului / extrasului de căsătorie;
➡️declaraţia soţului / soţiei cetăţean roman, dată la notar sau oficiul consular, din care să rezulte numele de familie după căsătorie;
➡️ sentinţa de divorţ rămasă definitivă pentru cei care au mai fost căsătoriţi;
➡️ copia cărţii de identitate, pasaportul.

Notă: Declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

➡️ în România de un notar public;

➡️ în străinătate:

➡️ la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);  

➡️ la notar, caz în care va fi supralegalizată / va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961.

Declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Depunerea cererii prin împuternicit

În conformitate cu prevederile legale în vigoare – art. 41 alin. (5^4) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 14 din 18.01.2018 Legea nr. 14 din 18.01.2018, aceste cereri de transcriere a certificatelor de stare civilă nu pot fi depuse prin împuternicit.

Cererile de transcriere se depun personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora.

Termen de soluționare

60 de zile