Decese

Unde se înregistrează decesul?

Actul de deces se întocmeşte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

În cât timp se declară la starea civilă decesul?

În conformitate cu prevederile art. 59 din O.U.G. nr. 70/14.04.2020, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei, iar în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

Termenul se socoteşte de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii.

Cine poate obţine certificatul de deces?

Certificatul de deces se eliberează:

– membrilor familiei;

– altor persoane îndreptăţite;

– persoanei împuternicite de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură specială, autentificată de notar;

– avocatului împuternicit de către un membru al familiei / persoana îndreptăţită prin procură avocaţială

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate?

Ofiţerul de stare civilă reţine:
– certificatul medical constatator al decesului;
– actul de identitate al persoanei decedate;
– dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

Ofiţerul de stare civilă restituie declarantului:
– actul de identitate al declarantului;
– certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT.

Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
– certificatul de deces;
– adeverinţa de înhumare.

Acte necesare

Înregistrarea decesului produs pe raza Comunei Florești

certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului;
actul de identitate al celui decedat (în original şi copie);
livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;
certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
actul de identitate al declarantului (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie).

dovada eliberată de poliţie sau parchet (procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces – în cazul în care decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere;

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte

Înregistrarea decesului, în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună) de la:
– locul de naştere al celui declarat mort
– domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate
– domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.
[art. 39 Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă]

Dispozitivul hotărârii de declarare a morţii, cu menţiunea că hotărârea a rămas definitivă, va fi comunicat serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort, pentru a înregistra moartea.
[art. 947 alin. 3 din Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă]

Acte necesare
– hotărârea judecătorească, definitivă (în original);
– certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie);
– actul de identitate al celui decedat (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie, în original şi copie);
– cartea de identitate a declarantului (în original şi copie).

Obţinerea adeverinţei de înhumare pentru persoana decedată în străinătate, care va fi înmormântată în Comuna Florești, județul Cluj

Înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea.

Acte necesare:
– cererea scrisă a persoanei interesate;
– certificatul / extrasul de deces emis în străinătate, apostilat sau supralegalizat;
– traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
– certificate de stare civilă (naştere / căsătorie) şi actul de identitate privind persoana decedată (fotocopii).

Termen de soluţionare

Termen de soluţionare: 30 -40 minute (de la depunerea documentelor la ghişeu), în funcție de numărul solicitărilor aflate în curs de soluționare .