Extrase Multilingve

EXTRASE MULTILINGVE DE STARE CIVILĂ

Unde se poate depune cererea?

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv poate fi adresată S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale:


  1. a) care are în păstrare actul de stare civilă;
    sau
    b) de la locul de domiciliu / reşedinţă al solicitantului.

Statele membre ale Convenţiei

Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a fost semnată la Viena la 8 septembrie 1976 de către nouă state membre ale CISC. Ulterior, la Convenţie au aderat şi alte state, în scopul instituirii unui cadru comun de reglementare privind eliberarea unor extrase de pe actele de stare civilă destinate utilizării în străinătate. În prezent, 24 de state sunt parte la Convenţie, dintre care 17 au calitatea de state membre ale Uniunii Europene.

Extrasele multilingve eliberate în conformitate cu prevederile Convenţiei sunt acceptate fără traducere, legalizare, sau o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie şi produc efecte juridice pe teritoriul următoarelor state:

Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria , Croaţia, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovenia, Serbia ,Turcia.

Reguli privind eliberarea extraselor multilingve de stare civilă

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială. 

Acte necesare

– actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

– actul administrativ (dispoziţie, decizie, etc.) / hotărârea judecătorească, definitivă prin care se modifică statutul civil al persoanei, în original;

– procura specială, autentificată, în original;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

– certificate de stare civilă, care fac dovada legăturii de rudenie, în original şi copie, în cazul solicitării extraselor multilingve de deces

Documentul cu care se face dovada identităţii

Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.


Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.


Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.

Solicitarea extraselor multilingve de stare civilă prin împuternicit cu procură specială

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:
procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961), şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Termen de soluționare

Termen de soluţionare:

– 5 zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în registrele de stare civilă ale Comunei Florești
– 30 de zile în cazul în care actul de naştere / căsătorie / deces este înregistrat în altă localitate

Taxe

0 lei