Rectificări

Depunerea cererii de rectificare a actului de stare civilă

Ce înseamnă rectificarea actelor de stare civilă?

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

De regulă, orice greşeală materială de înregistrare, poate fi îndreptată pe calea rectificării. Trebuie însă specificat, cu privire la rectificare, că aceasta poate fi folosită numai în cazul în care a fost săvârşită o greşeală materială. Rectificarea urmăreşte deci să pună de acord actul de stare civilă cu ceea ce ar trebui să exprime înregistrarea.

observaţii: Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că numele de familie / prenumele a fost scris greșit.
De exemplu, nu se rectifică actul de naştere în cazul în care o persoană a fost declarată la naștere, prin certificatul medical constatator al nașterii, ca numindu-se Alecsandra, ulterior solicitând a se numi Alexandra. În astfel de situaţie se aplică procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă.

Cum se rectifică actele de stare civilă?

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor.

Unde se depune cererea?

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, însoțită de actele doveditoare, se depune de către persoana interesată la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al acesteia.

Cine poate să depună cererea?

Cererea de rectificare poate fi depusă de către titularii actelor, atunci când se solicită rectificarea actelor de naştere şi de căsătorie, iar în cazul rectificării actelor de deces, cererea poate fi formulată de către moştenitorii decedatului sau de orice altă persoană care justifică un interes.

Solicitarea poate fi adresată şi printr-un împuternicit cu procură specială.

În toate cazurile solicitantul trebuie să facă dovada calităţii sale cu certificate de stare civilă care atestă gradul de rudenie, sau alte documente prin care se atestă calitatea solicitantului; de exemplu, calitatea de moştenitor testamentar se dovedeşte cu un testament. 

Termen de soluţionare

Cererea se soluționează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziției de către primarul localității, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.


Acte necesare

Rectificare la rubrica nume de familie / prenume titular act

Certificatul de naștere / căsătorie / deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul de naștere / căsătorie / deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Actul de identitate al persoanei pentru care se solicită rectificarea, în original şi copie simplă 

observaţii: Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că numele de familie / prenumele a fost scris greșit.
De exemplu, nu se rectifică actul de naştere în cazul în care o persoană a fost declarată la naștere, prin certificatul medical constatator al nașterii, ca numindu-se Alecsandra, ulterior solicitând a se numi Alexandra. În astfel de situaţie se aplică procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă.

Rectificare la rubrica data nașterii din actul de naştere

Certificatul de naștere ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul medical constatator al nasterii – duplicat, completat cu data nașterii corectă, emis de unitatea sanitară în care a avut loc nașterea

Actul de identitate al persoanei pentru care se solicită rectificarea, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că data nașterii a fost scrisă greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul medical constatator al nașterii a fost întocmit greşit

Rectificare la rubrica data și / sau locul nașterii din actul de căsătorie

Certificatul de căsătorie ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Actul de identitate al persoanei pentru care se solicită rectificarea, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică în cazul în care se constată că data și / sau locul nașterii a fost scris(ă) greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul de naştere / actul de identitate al soţului / soţiei, prezentat la înregistrarea declaraţiei de căsătorie a fost întocmit greşit

Rectificare la rubrica data și / sau locul nașterii din actul de deces

Certificatul de deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul de naștere / căsătorie al persoanei decedate, în original (dacă există) / copie simplă

Actul de identitate al persoanei care solicită rectificarea, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că data și / sau locul nașterii a fost scris(ă) greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul de naştere / actul de identitate prezentat la înregistrarea decesului a fost întocmit greşit

Rectificare la rubrica nume de familie / prenume părinți

Certificatul de naștere / căsătorie / deces ce urmează a fi rectificat, în original şi copie simplă

Certificatul de naștere al părintelui a căror date au fost scrise greşit, în original (dacă există) şi copie simplă

Certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul, în original şi copie simplă

Certificatul de deces al părintelui a căror date au fost scrise greşit, dacă este cazul, în original şi copie simplă

Rectificarea se aplică doar în cazul în care se constată că numele de familie / prenumele părintelui a fost scris(ă) greșit de către ofițerul de stare civilă, sau certificatul de stare civilă / actul de identitate prezentat la înregistrarea actului de stare civilă a fost întocmit greşit.

De exemplu, la înregistrarea căsătoriei a fost prezentat un certificat de naştere în care prenumele mamei soţului a fost trecut MARINA, iar în actele de stare civilă proprii (naștere, căsătorie) mama soţului figurează cu prenumele MARIANA.