Informații

Program

Preluare sesizări 24H/24H la nr.

Telefon 0727809866

 

Contact Politia Locală:

 

0727809866

0264/265101 interior 245

 

Organizare/ Contact

Direcţia Poliția Locală Florești are în subordine 5 Compartimente:

 1. Compartiment Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal
 2. Compartimentul Protecția Mediului
 3. Compartimentul Activități Comerciale
 4. CompartimentOrdine și Liniște Publică
 5. Compartiment Circulație pe Drumurile Publice

 

Ce urmărește Compartiment Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal

 • obligativitatea amplasării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei;
 • obligativitatea existenţei la punctul de lucru a documentaţiei tehnice care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire (în copie sau original);
 • să nu execute lucrări decât cele prevăzute în autorizaţia de construire, iar în cazul în care nu se pot încadra în prevederile acesteia să oprească imediat lucrările şi să solicite autorizaţie de construire pentru modificările constructive;
 • să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii la imobile degradate şi împrejmuiri;
 • să nu amplaseze mijloace publicitare (reclame, firme, eşarfe, bannere, panouri) decât în locurile avizate şi numai după obţinerea autorizaţiei de construire.

 

Ce recomandă Compartimentul Protecția Mediului

 • dacă executaţi lucrări de amenajare în apartament, nu depozitaţi deşeurile rezultate pe domeniul public sau la punctul gospodăresc. Comandaţi de la o firmă de salubritate un container de colectare a deşeurilor, în caz contrar riscaţi o amendă;
 • asociaţiile de proprietari, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a efectua şi întreţine curăţenia în jurul imobilelor, spaţiilor verzi aferente, căilor de acces, parcărilor, zonelor din jurul garajelor, punctelor gospodăreşti, trotuarelor, aleilor, în caz contrar pot fi sancţionaţi cu amendă contravenţională;
 • dacă ieşiţi la iarbă verde, păstraţi curăţenia la locurile de campare, adunaţi deşeurile pe care le produceţi şi depozitaţi-le în containerele special amenajate de colectare a deşeurilor de pe marginea drumului, pentru păstrarea unui mediu curat;
 • dacă deţineţi curte şi o utilizaţi pentru parcarea autovehiculului, trebuie să vă amenajaţi curtea astfel încât la ieşirea autoturismului pe drumul modernizat să nu se murdărească carosabilul;
 • dacă deţineţi un spaţiu comercial pe care nu îl uitilizaţi, trebuie să îl menţineţi în perfectă stare de curăţenie;

 

Ce urmărește Compartimentul Activități Comerciale?

 

1) Deținerea la punctele de lucru, de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii în structuri de vânzare, a următoarelor documente:

 Registrul unic de control;

 Dovada deținerii legale a spațiului;

 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului – pentru punctul de lucru;  

 Acordul de funcţionare şi aprobarea de orar eliberat de către Primăria municipiului Cluj-Napoca;

 Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;

 Actul emis de Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;

 Autorizaţia de mediu, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;

 Contract de salubritate încheiat cu o companie de profil;

 Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

 Alte autorizaţii, avize şi acorduri prevăzute de lege, necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de specific;

 Documente de provenienţă pentru produsele comercializate,

 Buletine de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate.

 

Este  obligatorie:

Afişarea orarului de funcţionare aprobat, în mod vizibil din exterior şi respectarea acestuia;

Afişarea preţurilor produselor comercializate, respectiv a tarifelor serviciilor prestate;

Existenţa traducerii în limba română pentru produsele din import comercializate;

Existenţa certificatelor de calitate pentru produsele comercializate.

 

Se  interzice:

Punerea în vânzare a produselor care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat;

Comercializarea produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus;

Aşezarea direct pe pardoseală a produselor alimentare destinate comercializării;

Punerea în consum a produselor neomologate;

Vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;

Comecializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a ţigărilor şi a celorlalte produse din tutun, în incinta unităţilor de învăţământ, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuare sau aleile de acces în aceste unităţi.

 

În atenţia cetăţenilor – consumatori:

Solicitaţi bonuri de casă de la agenţii economici;

Verificaţi termenele de valabilitate ale produselor pe care doriţi să le cumpăraţi;

Refuzați produsele alimentare care au data durabilității minimale depășită;

Refuzați produsele alimentare preambalate care prezintă ambalaje deteriorate;

Solicitaţi afişarea preţurilor de comercializare ale produselor.

 

2) Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile  familiale şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în  perimetrul pieţelor au următoarele obligații:

Să afișeze la locul de desfăşurare a activităţii, numele/denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului;

Să dețină ecusoane care să conţină: numele, prenumele şi fotografia vânzătorului, denumirea şi sediul comerciantului;

Să dețină la locul desfăşurării activităţii autorizaţiile, aprobările şi avizele stabilite prin lege, necesare funcţionării

Să deţină buletine de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate;

Să afişeze preţurile produselor comercializate şi tarifele pentru serviciile prestate, după caz;

Să existe traduceri în limba română la produsele din import comercializate;

Să dețină certificate de calitate pentru produsele comercializate;

Să comercializeze produse care au termenul de valabilitate specificat şi cu respectarea acestuia.

 

Se interzice:

Punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus;

Aşezarea direct pe platoul pieţei a produselor alimentare destinate comercializării;

Punerea în vânzare a produselor neomologate;

Vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare.

 

3) Producătorii agricoli care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor în perimetrul pieţelor au următoarele obligaţii:

Să dețină la locul desfășurării activității atestatele de producător și carnetele de comercializare, completate în conformitate cu legislația în vigoare;

Să prezinte organelor de control documentele solicitate;

Să deţină buletine de verificare metrologică pentru cântare;

Să nu vândă produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;

Să afişeze preţurile produselor comercializate;

Să păstreze cureţenia la locul comercializării produselor.

 

 

4) Comerţ  ambulant

 Activitatea de comerţ ambulant se poate desfăşura, pe domeniul public, cu respectarea următoarelor reguli:

Respectarea amplasamentelor și a suprafețelor aprobate;

Deţinerea actelor de provenienţă a mărfurilor;

Atestarea calităţii produselor prin certificate de calitate;

Afisarea preturilor produselor comercializate;

Întreţinerea curăţeniei la locul desfăşurării activităţii.

 

5) Comerţ stradal (tonete, gherete, chioșcuri, terase de alimentație publică  și altele)  

 La punctele de lucru este obligatoriu să se deţină următoarele documente:  

Abonament/contract de închiriere pentru terenul ocupat;

Autorizaţia de construire / amplasare şi planul de situaţie vizat spre neschimbare;

Pentru societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale: certificatul de înregistrare (original sau xerocopie) şi certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, pentru punctul de lucru;

Acordul de funcţionare şi aprobarea de orar, eliberat de către Municipiul Cluj-Napoca, unde este cazul;

Alte autorizaţii, avize şi acorduri prevăzute de lege, necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de specific;

Documente de provenienţă pentru mărfurile comercializate;

 Buletine de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate, dacă este cazul;

 Contract de salubritate încheiat cu o companie de profil; 

 Recipient pentru depozitarea deşeurilor.

 

Este  obligatorie:

  Respectarea condiţiilor stabilite prin autorizaţia de construire: amplasament şi tip de mobilier;

  Inscripţionarea mobilierului stradal cu: denumirea firmei, numărul autorizaţiei de construire şi numărul autorizaţiei de comerţ stradal; 

 Întreţinerea şi menţinerea corespunzătoare a mobilierului stradal; 

Afişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare aprobat şi respectarea acestuia;

 Respectarea obiectului de activitate aprobat, conform autorizaţiei; 

 Păstrarea curăţeniei şi liniştii publice la locul de desfăşurare a activităţii.

 

 Se interzice:

acoperirea tonetelor cu prelate sau folii de plastic, precum şi prelungirea acestora cu improvizaţii;

amplasarea de lăzi sau alte ambalaje cu produse sau resturi, în vecinătatea mobilierului stradal; 

 

 

6) Vânzările cu preţ redus

 

 Vânzările cu preţ redus se desfăşoară cu respectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă și ale Hotărârii nr. 38/2017 privind reglementarea activităților comerciale pe raza comunei Florești;

 Vânzările de lichidare necesită notificarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Notificarea va fi însoţită de o listă de inventar (modele formulareconform Hotărârii de Guvern nr. 333/2003.

 

Ce urmărește CompartimentOrdine și Liniște Publică

Nerespectarea orelor de linişte (22.00-08.00 şi 13.00-14.00) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei, conform Legii 61/1991,republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

Consumul de alcool în locuri publice este interzis şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată;

Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparaturã muzicalã la intensitate de naturã a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajãri sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban se sancţionează cu amendă de la 2000 la 3000 lei,conform prevederilor Legii nr.61/1991 republicată;

Deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite de câini în comuna Floreșți este reglementată de HCL nr. 66/2017;

Lăsarea în libertate sau fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată;

Dacă observaţi o persoană apelând la mila publică, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0727809866

Identificarea și transportarea persoanelor fără adăpost la centrele de găzduire temporară ale primăriei Cluj- Napoca.

Identificarea și luarea în evidență a persoanelor fără adăpost, în colaborare cu Serviciul Asistență Socială.

 

Ce urmărește Compartimentul Circulație pe Drumurile Publice

Verificarea taxelor de liberă trecere a vehiculelor de tonaj greu

 Eliberarea domeniului public de autovehiculele oprite, staționate neregulamentar, ingreunând circulația , sancțiunea contravenţională pentru staționare, oprire neregulamentară, conform OUG nr. 195/2002, rep., art. 108/1/b/7,art. 108/1/a/5 este de 4 -5 puncte de amendă și 2- 3 puncte penalizare la permisul de conducere.

Sancțiunea contravenţională pentru parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptaterezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, conform LG. nr. 448/2006, art. 100, lit. g) este de la 2.000 lei la 10.000 lei.

 

Ocuparea domeniului public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public

Conform OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 28, alin (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

Activitatea de taximetrie și îmbarcare/debarcare a călătorilor în  transportul interurban de persoane 

 Activitatea de transport în regim taxi se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 (a taximetriei), cu modificările şi completările ulterioare și ale Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în comuna Florești.

 Obligații  pentru taximetriști:

 SĂ AIBĂ ȚINUTĂ CORESPUNZĂTOARE, UN COMPORTAMENT CIVILIZAT ȘI PREVENTIV în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică

SĂ NU REFUZE CLIENTUL în efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia; 

SĂ NU FUMEZE în autovehicul; 

SĂ NU PRETINDĂ CA PLATĂ pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; 

SĂ ELIBEREZE BONUL CLIENT la finalul cursei; 

 SĂ NU EXECUTE activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă.