POPULAȚIA

Date administrative

Comuna Florești, este o comună de categoria I şi este în momentul de faţă într-o continuă dezvoltare ascendentă din punct de vedere economic.

Autoritatea administrației publice este reprezentată de 19 consilieri dintre care: PNL 10 membrii, USR 7 membrii, UDMR 2 membrii; un delegat sătesc pentru satul Tăuți şi primarul Pivariu Bogdan-Nicolae.

Locuitorii comunei sunt consultați prin referendum asupra problemelor de interes deosebit. Acesta se poate organiza în toate satele componente ale comunei.

Cetățenii comunei pot fi consultați și prin adunări cetăţenesti, organizate pe sate.

Convocarea și organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Convocarea se face prin aducerea la cunoştiinţa publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se consemneaza într-un proces verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local, în prima sedinţă în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finanţare dacă este cazul.

Soluția adoptată se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului.

Patrimoniul unității administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și în proprietate privată.

Bunurile sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 zile de la data depunerii situației financiare anuale.

Vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor aflate in proprietatea publică a unității și cele din proprietatea privată se face prin licitație publică potrivit prevederilor legale.

Persoanele fizice române sau străine cu merite deosebite pe plan politic, economic, social sau cultural sau alte persoane importante reprezentative pentru comuna li se poate conferi titlul de cetățean de onoare.

În vederea realizării unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum și de stabilire a unor relații de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale similare din alte țări se pot realiza cooperării sau asocieri cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale sau alți parteneri sociali, în conditiile stabilite de comun acord cu aceștia.

Prin hotărâre de Consiliu local se pot atribui sau schimba denumiri de străzi sau obiective de interes public local.

Date demografice

Suprafaţa totală a comunei este de 6074 din care: 1.877 ha teren arabil, 1.406 ha păşuni, 846 ha livezi, 1.207 ha păduri, 111 ha tufărişuri, ape şi stuf 68 ha, teren neproductiv 145 ha, drumuri 122 ha şi construcţii 292 ha.

Populația totală la recensământul din anul 2011, era de 21827 persoane din care:

 • în satul Florești 19331 persoane,
 • în satul Luna de sus 2269 persoane
 • în satul Tăuți 227 persoane

Repartiția pe sexe este de 49% bărbați și 51% femei.

Procentul pe minorități se prezintă astfel:

– în satul Floresși:

 • români 16112
 • maghiari 1939
 • romi 1077

– în satul Luna de Sus:

 • români 868
 • maghiari1356
 • romi 42

– în satul Tăuți:

 • români 221
 • maghiari 6

Conform datelor din 2011 populaţia din localitatea Floreşti avea următoarea structură confesională:

 • 15620 ortodocşi,
 • 775 greco-catolici,
 • 2210 reformaţi,
 • 970 romano-catolici
 • 784 penticostali
 • 534 baptisti
 • 934 alte culte.