Regulament de ordine interioară

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMIJNA FLOREŞTI
PRIMAR,

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Floreşti

 

Primarul Comunei Floreşti, jud. Cluj:

Luând în considerare:


-Referatul nr. 73746 din 08.11.2023 întocmit de către Moga Alexandra Cristina, inspector în cadrul Compartimentului Managementul Documentelor şi Arhivare, prin care propune aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Floreşti.

 

Având în vedere şi ţinând cont de prevederile:

 

-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, -Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierci fimeţionarilor publici, cu modiftcările şi completările ulterioare;

-Legea 571/2004 privind protectia personalului din autorităţile publice, instituliile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

-Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările Şi complctările ulterioare ;

-Legea nr.319/2006 a securităţii şi sktătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.O. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,


DISPUN:


Art.1. Sc aprobă Regulamcntul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Comunci Floreşti, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Orice dispoziţie contrară emisă în acest sens îşi Incetează aplicabilitatea, începând cu data prczentei dispoziţii.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 — Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Prezentul Regulament sc aduce la cunoştintă functionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi scrviciile subordonate Consiliului Local.

Art.5. Prezenta Dispoziţie se comunică: Instituliei Prefectului judeţul Cluj şi persoanclor nominalizate la
art.4.
 

Nr. 1343 din 08.11.2023