Hotărârea 192 / 2023

Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 1 și a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 171/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Floreşti

PROIECT DE HOTARARE

privind actualizarea Anexei 1 și a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 171/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Floreşti CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din data de noiembrie 2023, Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei 1 și a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 171/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Floreşti – proiect din iniţiativa primarului comunei Floreşti, Pivariu Bogdan Nicolae; Analizând referatul de aprobare nr. 75713 din 17.11.2023 al primarului comunei Florești, prin care se actualizarea Anexei 1 și a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 171/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Floreşti, raportul de specialitate nr. 75739 din 17.11.2023 al Direcției Economice și al Compartimentului juridic, În baza dispoziţiilor art. 11 şi 38 din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a Hotărârii de Guvern nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, În temeiul art. 129 și 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei 1 și a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 171/16.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Floreşti, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta. Art. 2. (1) Prevederile Anexei 1 pct. I, intră în vigoare la data de 01.01.2024. (2) Prevederile Anexei 1 pct. II și ale Anexei 2, intră în vigoare la data de 01.12.2023. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului prin intermediul secretarului general al Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, Compartimentului salarizare și resurse umane din cadrul Direcției economice și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. floresticluj.ro.