Ajutor de minimis pentru cultivatorii de usturoi – anul 2021

În Monitorul Oficial nr. 401 din 16.04.2021 a fost publicată H.G. nr. 436/15.04.2021 – privind modificarea și completarea H.G. nr.108/2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control

Astfel, sprijinul acordat în anul 2021 va fi de maximum 14.617,50 lei/ha (echivalentul a maximum 3.000 euro/ha la cursul de schimb al BCE la data de 30 septembrie 2020) și de acesta vor putea beneficia toți producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • cultivă cu usturoi minim 3.000 metri pătrați (30 ari sau 0,3 ha);
  • obțin o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp (3 tone/ha);
  • valorifică producția obținută în perioada 15 iunie-22 noiembrie 2021 (inclusiv);
  • depun la DAJ documente de vânzare (respectiv bonuri fiscale/facturi/file din carnetele de comercializare) până pe data de 29 noiembrie 2021 (inclusiv);
  • deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la H.G. nr. 202/2020, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Sprijinul se acordă până la plafonul de 20.000 euro/exploatație agricolă proveniți din ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani consecutivi (anul acordării și doi ani anterioari).

Potențialii beneficiari vor depune Cererile de înscriere în program (formular-tip, anexa nr. 1) la direcțiile pentru agricultură județene, până pe data de 15 mai (inclusiv), însoțită de Declarația pe proprie răspundere (formular-tip, anexa nr. 2), în format electronic (completate, semnate și scanate), însoțite și de documentele suport de la punctele a) ÷ f) de mai jos:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; 

b)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

c)dovadă cont activ bancă/trezorerie;

d)adeverinţa, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului;

e)declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la H.G. nr. 436/2021, punctul A.;

f) declaraţie de consimțământ, conform modelului prevăzut în anexa la H.G. nr. 436/2021, punctul B.

f)copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele cultivate cu usturoi în anul 2021.

Cererile trebuie depuse cel târziu până pe data de 15 mai 2021, la sediul DAJ Cluj din Cluj-Napoca, str. Fagului, nr.17. Transmiterea documentelor se poate face și electronic pe adresa de e-mail a DAJ Cluj:   office@dadrcj.ro

Potențialii beneficiari vor trimite apoi documentele pe suport letric (documentele originale, pe suport de hârtie) prin poștă, pe adresa: Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 17, cod poștal 400483. 

Programul se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021, și este finanțat de la bugetul de stat. Pentru anul 2021 a fost alocată suma de 15.000.000 lei (echivalentul a 3.078.000 euro).

Director executiv ,

ing. PAUL-RAREȘ UIFĂLEAN

Articole similare
Partajează acest articol