Proiect de hotarare Simonca Stefan

Nr. 31713 din 11.04.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI" - strada MAGNOLIEI, nr. 5
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în sedința ordinară din mai 2018,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI", având ca beneficiari pe ȘIMONCA-TARȚA ȘTEFAN-DAN și ȘIMONCA-TARȚA ANCA-SIMONA, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de Urbanism,
Examinând referatul Nr. 31713 din 11.04.2018 întocmit de d-nul Lădariu Alexandru, Șeful Biroului de Urbanism,
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI", având ca beneficiari pe ȘIMONCA-TARȚA ȘTEFAN-DAN și ȘIMONCA-TARȚA ANCA-SIMONA.

Art. 2. Se stabilește perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării hotărârii.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din cadrul primăriei.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.floresticluj.ro

INIȚIATOR,
HORIA-PETRU ȘULEA

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK