Proiect de hotarare caini + anexa regulament

PROIECT DE HOTARARE


pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, județul Cluj


Consiliul local al comunei Floreşti, judeţul Cluj;
Având în vedere prevederile prevăzute în:
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 3/2003;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr .155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Luand în considerare dispoziţiile 36 alin. 1 şi alin 9, art.36, alin.2 lit. (d) coroborate cu alin. 6, lit. a, pct. 19 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
În temeiul art. 39 alin.2, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

1. Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj;
2. Primarului Comunei Florești;
3. Serviciul Poliţia Locală;

 

Florești, județul Cluj Inițiator,
Viceprimar,
Pivariu Bogdan

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la HCL nr.____/2017

REGULAMENT
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Florești, jud.Cluj

 


TITLUL I

Generalităţi

Art.1 Prezentul Regulament stabileşte măsurile privind gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei câinilor în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:
- Ordonanţa de Urgenţă nr.155/21.11.2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/23.04.2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- Ordonanţă de urgenţă nr.55/30.04.2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi - republicată;
- Ordonanţa Guvernului nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor - cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.205/26.05.2004 - privind protecţia animalelor, republicată;
- Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor;
Art.2 În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. .
b) câine cu stăpân - orice câine identificat şi înregistrat conform prevederilor legii care aparţine unei persoane fizice sau juridice
c) câine de talie mică - câini între 0 -15 kg;
d) câine de talie mijlocie - câini între 15 - 35 kg;
e) câine de talie mare - câini peste 35 kg;
f) câine periculos - câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:
- Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull. Bandog şi metişii lor;
- Categoria a Il-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Rottweiller, Dog Argentinian. Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian. Cane Corso şi metişii lor.
g) câine agresiv - orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau privat, orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. Nu intră în categoria câinilor agresivi orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine, orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.
h) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere (ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi);

i) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior câinele;
j) abandonul - lăsarea unui câine, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public fară hrană, adăpost şi tratament medical;
h) eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor fară stăpân, în condițiile prevăzute de lege;
i) operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - persoana juridică căreia prin atribuire directă sau în urma unei proceduri de achiziţie publica i s-a atribuit un contract de delegare a acestor servicii.

TITLUL II
CAPITOLUL I

Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj

Art.3 Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj este organizat prin grija şi coordonarea administraţiei publice locală, urmărind în principal:
a) estimarea populaţiei canine;
b) supravegherea habitatelor;
c) controlul circulaţiei, înstrăinării/vânzării;
d) capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ teritoriale;
e) aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deţinător, stoparea înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor de pe domeniul public sau privat, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor;
f) eutanasia câinilor fără stăpân, conform legii în vigoare;
g) programe de informare, educaţie şi responabilizare a cetăţenilor;

Art.4 Prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj se va face în condiţii de transparenţă, prin asigurarea:

a) satisfacerii cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale;
b) continuităţii activitatii;
c) ridicării permanente a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai activităţii prestate ;
d) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
e) menţinerii condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.

Art.5 Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj - în Comuna Florești, jud.Cluj se va realiza cu respectarea normelor privind capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea şi examinarea câinilor fără stăpân, potrivit contractului de delegare a gestiunii acestei activități.

Art.6 Operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj - va acţiona în interesul comunităţii locale şi răspunde faţă de modul în care organizează şi coordonează activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în Comuna Florești.

Art.7 Beneficiarii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj - sunt cetăţenii comunei Florești, jud.Cluj.

Art.8 Operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj - va îndeplini obligaţia de raportare lunară a activităţilor desfăşurate în cadrul adăpostului către Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj şi către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Florești, jud.Cluj.

Art.9 La acţiunile operatorului serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, în comuna Florești, de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie, pot participa reprezentanţi ai organizaţiilor pentru protecţia animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.

Art.10 Ansamblul măsurilor de protecţie a câinilor fără stăpân, precum şi de prevenire a apariţiei sau creşterii numărului câinilor din această categorie, va fi iniţiat, coordonat şi controlat de reprezentanţii operatorului în strânsă colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar- Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, precum şi cu organizaţiile de protecţie a animalelor, asociaţiile chinologice sau orice persoană fizică sau juridică care îşi manifestă dorinţa de a se implica, pe baza unui program/proiect comun, care va fi conceput şi implementat în raport cu condiţiile concrete existente.
Art.11 Se recomandă locuitorilor comunei Florești să dea dovadă de spirit civic şi să sprijine eforturile autorității publice locale în vederea asigurării măsurilor necesare în scopul reducerii şi stopării înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor cu şi fără stăpân de pe domeniul public sau privat, prevenirii abandonului şi pierderii câinilor.


CAPITOLUL II
Finanţarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj

Art.12 Finanţarea prestaţiilor operatorului serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj, se asigură de către Consiliul Local al Comunei Florești, prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului, în limita bugetului local anual şi potrivit prevederilor legale.


CAPITOLUL III
Sesizarea operatorului serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj

Art.13 Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza reclamaţiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate:
- Operatorului acestui serviciu public;
- Primăriei comunei Florești prin sesizări şi reclamaţii scrise înregistrate la sediu, prin corespondenţă electronică, cât şi prin sesizări telefonice;

Art.14 Reclamaţia sau sesizarea trebuie să se refere la o situaţie concretă şi să conţină obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elementele de identificare a câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamaţiei etc.);

Art.15 Operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în Comuna Florești, va da curs reclamaţiilor în ordinea stabilită în funcţie de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare la acel moment.

Art.16 Operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în Comuna Florești este obligat să acţioneze de urgenţă în toate situaţiile în care se constată că prezenţa câinilor fără stăpân pe domeniul public impun o intervenţie promptă, rapidă.

Art.17 Operatorul şi personalul angajat care prestează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în Comuna Florești se pot autosesiza cu privire la apariţia unei situaţii care necesită intervenţia şi pot acţiona în consecinţă, potrivit unui program de lucru zilnic/săptămânal, după caz;
Priorităţile de capturare pentru câinii fără stăpân sunt următoarele:
- câinii agresivi;
- femelele gestante;
- femelele în perioada de reproducere;
- animalele bolnave sau rănite;

Art.18 Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public se efectuează permanent în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de dotări speciale, echipamente de lucru şi dispozitive - crose speciale, plase, cuşti-capcană sau puşti si pistoale cu tranchilizante, cu respectarea normelor privind capturarea şi transportul câinilor, prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.19 Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăpostul special amenajat cu autospecialele pentru transportul câinilor, în cuşti individuale, astfel încât să se asigure câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva intemperiilor şi aerisire adecvată.

CAPITOLUL IV
Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpâni capturaţi pe domeniul public al Comunei Florești

Art.20 Câinii capturaţi pe domeniul public se transportă în adăpostul autorizat, unde sunt evaluaţi medical de către un medic veterinar de liberă practică, sub aspectul stării de sănătate, al comportamentului, fiind supuşi identificării prin metoda microcipării şi înregistrării în evidenţele adăpostului respectiv în Registrul de intrare în adăpost şi Fişa de evidenţă.
Câinilor din adăpost li se asigură spaţii de cazare, funcţie de mărime, sex, vârstă, stare de sănătate, comportament, etc. cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale, respectând condiţiile sanitare - veterinare şi pentru bunăstarea animalelor cerute pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini.

Art.21 Evaluarea agresivităţii câinilor se realizează de către mediciul veterinar de liberă practică, care va realiza operaţiunile medicale de evaluare iniţială la intrarea în adăpost precum şi pe parcursul cazării în adăpost.

CAPITOLUL V
Măsuri de îngrijire a câinilor fără stăpân din adăpost

Art.22 Câinii fără stăpân sunt protejaţi de lege în egală măsură cu cei ce au deţinător.

Art.23 Câinii capturaţi se ţin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul bolilor, curăţenia şi dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

Art.24 Câinii din adăpost vor fi deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, hrăniţi, sterilizaţi şi microcipaţi, cu respectarea normelor medicale sanitar - veterinare în vigoare şi în limita sumelor alocate de la bugetul local şi a legislaţiei în vigoare.

Art.25 Asociaţiile de protecţie a animalelor vor putea contribui la tratamentul veterinar al unor exemplare de câini aflaţi în adăpost, ale căror costuri de îngrijire exced prevederile contractului de delegarea al acestui serviciu public.

Art.26 Câinii din adăpost care nu au fost revendicaţi timp de 2 zile de la intrarea în adapost vor fi sterilizaţi cu respectarea legislaţiei sanitar - veterinare şi de protecţie a animalelor. În mod excepţional, determinat de starea de sănătate a animalelor, vor putea fi sterilizaţi dupa maxim 7 zile.

Art.27 Evidenţa câinilor din adăpost se va face prin înregistrări în registre speciale, vizate de medicul veterinar care deserveşte adăpostul şi prestează serviciile de asistenţă sanitară-veterinară, registre care se vor menţiona:
• numărul de câini prinşi;
• data capturării;
• locaţia capturării;
• data şi ora cazării în adăpost;
• caracteristicile individuale ale animalului;
• revendicări;
• adoptaţi;
• eutanasieri, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia;
• numărul de identificare/tatuaj;
• numărul fişei de adopţie;
• data vaccinării antirabice;
• data sterilizării;
• data predării cadavrelor în vederea incinerării;
• persoanele care au instrumentat manoperele respective, potrivit prevederilor legale;


CAPITOLUL VI
Eutanasierea câinilor fără stăpân

Art.28 Câinii fără stăpân bolnavi incurabili, declarati ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.


Art.29 În cazul în care câinile fără stăpân diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

Art.30 Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.

Art.31 Eutanasierea câinilor se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind eutanasierea de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii .

Art.32 Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar - veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse .


CAPITOLUL VII
Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor fără stăpân

Art.33 Câinii din adăposturile publice pot fi revendicaţi, pe baza declaraţiei - angajament, al cărei model este prevăzut în anexele la prezentul regulament.

Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să înapoieze câinii revendicaţi imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru.

Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi pe toată perioada legală de staţionare în adăposturile publice.

Art.34 In perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare.

După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.


Art.35 În cazul revendicării câinelui proprietarul este obligat să prezinte carnetul de sănătate. În cazul în care câinele nu are microcip acesta se va microcipa urmând ca proprietarul să suporte contravaloarea microcipului.
În cazul în care cererea de revendicare a unui câine este înregistrată pentru a două oară. ca urmare a pierderii sau lăsării în libertate pe domeniul public, persoana fizică sau juridică care revendică animalul va achita contravaloarea cheltuielilor de capturare, transport, a serviciilor medicale şi de întreţinere aferente perioadei de cazare a câinelui în adăpost.
Cuantumul valoric al acestor cheltuieli este stabilit potrivit tarifelor aprobate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în Comuna Florești.

Art.36 Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut în anexele la prezentul regulament. Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art.37 Puii şi exemplarele tinere, sub vârsta de 6 luni vor fi încredinţaţi spre adopţie numai după vaccinare, deparazitare, identificare, înregistrare în registre speciale precum şi în urma prezentării de către adoptator a unui angajament ferm, sub semnătură privată, de sterilizare a câinelui adoptat de îndată ce acesta va ajunge la vârsta de 6 luni.

Art.38 Exemplarele de câinii care nu sunt revendicaţi sau adoptaţi pot fi plasaţi, la cererea organizaţiilor pentru protecţia animalelor sau a unor persoane fizice, în îngrijire temporară, până la adopţie. Acestea se obligă să se supună monitorizării periodice a activităţii lor.

Art.39 Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine are obligaţia de a se îngriji de el ca un bun proprietar, iar in cazul în care nu îl mai doreşte, are obligaţia să îl predea operatorului serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești.

Art.40 Adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament al cărei model este prevăzut în anexă.

Art.41 Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.


TITLUL IV
CAPITOLUL I
Sancţiuni şi contravenţii

Art.42 Următoarele fapte săvârșite de persoane fizice şi juridice constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 -1500 lei :

a) Abandonarea unui câine pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora

b) Negăsirea câinelui revendicat/adoptat la adresa specificată în formular.

c) Obstrucţionarea autoritaţilor sanitar veterinare, a reprezentanţilor serviciilor de specialitate din Primărie de a-şi exercita atribuţiile stabilite prin lege sau prezentrul Regulament.

d) Incinerarea sau abandonarea cadavrelor câinilor pe domeniul public.

e) Amplasarea de adăposturi improvizate pentru câinii fără stăpân pe domeniul public.

f) Hrănirea câinilor fără stăpân pe domeniul public.

g) Împiedicarea prin orice mijloace a echipajelor mobile de interventie a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan
h) pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, de ași îndeplinii atribuțiile funcționale precum și agresarea personalului ce capturează câinii fără stăpân.

Art.43 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheirii procesului verbal ori după caz de la data comunicării acestuia, jumatate din minimul amenzi prevăzute în regulament pentru contravenţia săvârşită.

Art.44 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Primarul Comunei Florești, prin împuterniciţii acestuia şi funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Florești.

Art.45 Amenzile se constituie venit la bugetul local al Comunei Florești.

Art.46 Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor se depun spre soluţionare la Judecătoria Cluj - Napoca.

TITLUL V CAPITOLUL I
Dispoziţii finale

Art.47 Delegarea în gestiune a Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Florești, jud.Cluj, se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate, prin licitaţie publică.

Art. 48 Prezentul Regulament se supune dezbaterii publice pe site-ul Autoritatii Administratiei Publice Locale Florești.

Art.49 Regulamentul va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei Florești şi va intra în vigoare conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare.

Art.50 Prezentul Regulament va fi modificat şi completat ori de câte ori se vor produce schimbări de natură tehnică și legislativă.ANEXA NR.1
FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE


CONSILIUL LOCAL .........................

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Adresa:

Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ......../.............Subsemnatul/Subsemnata, ..............................,domiciliat/domiciliată în ........................, str. ................. nr. ....................., bl. ............., et. ....., ap. ....., sc. ..., judeţul/sectorul ................., telefon ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............. nr. .................., eliberat/eliberată de ............ la data de ................, mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare ..................... sau microcipat cu numărul .............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:

1.să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

2.să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3.să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

4.să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5.să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

6.câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: ........................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.

Declar totodată că deţin un număr de ............ câini/nu deţin niciun câine.

Data .................

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,

........................

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,

........................

 

 


ANEXA NR.2
Antetul

Adresa:

Telefonul:


DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ......../..........Subscrisa, .............................., cu sediul în ........................., str. .................... nr. ..........., sectorul/judeţul ......................, telefon .................., înregistrată la .................... sub nr. ..............., reprezentată de .................., în calitate de ................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria .............. nr. ........., eliberat/eliberată de ................. la data de ..............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ............. sau microcipat cu numărul ............, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:

1.să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

2.să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3.să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;

4.să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5.să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

6.câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .......................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.

Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine.

Data .................

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,

.........................

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,

.......................

 

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK