PROIECT DE HOTĂRÂRE

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL


AVIZAT SECRETAR
VANEA MARIA
Nr. 69159 DIN 27.11.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI" - str. TEILOR F.N.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința ordinară din decembrie 2017,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI", având ca beneficiari pe MUREȘAN IULIA, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de Urbanism,
Examinând referatul Nr. 69159 din 27.11.2017 întocmit de d-nul Lădariu Alexandru, Șeful Biroului de Urbanism,
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. - CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+3E+Er, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI", având ca beneficiari pe MUREȘAN IULIA

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din cadrul primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. floresticluj.ro

 

INIȚIATOR,
HORIA-PETRU ȘULEA

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Floreștiul ecumenic

 

Floreștiul ecumenic

Newsletter

OK