PROIECT DE HOTĂRÂRE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA FLOREȘTI

CONSILIUL LOCAL

AVIZAT SECRETAR

VANEA MARIA

Nr. 46350 DIN 19.06.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI UNIMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+E+M”.

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în

sedința ordinară din iulie 2017,

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru

lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE

INDIVIDUALE P+E ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI UN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

P+E+M”, având ca beneficiar pe HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA,

MATHE ECATERINA, MOCAN VIOREL IOAN, MOCAN EUGEN, MOCAN

GHEORGHE VASILE, POP MARIA, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și

urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de

Urbanism,

Examinând referatul Nr. 46350 din 09.06.2017 întocmit de d-nul Lădariu Alexandru,

Șeful Biroului de Urbanism,

Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea

nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. -

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+E ÎN REGIM

ÎNȘIRUIT ȘI UN IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+E+M”, având ca beneficiar pe

HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, MATHE ECATERINA, MOCAN

VIOREL IOAN, MOCAN EUGEN, MOCAN GHEORGHE VASILE, POP MARIA,

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din

cadrul primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în

termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de

Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe

pagina de internet www. floresticluj.ro

INIȚIATOR,

HORIA-PETRU ȘULEA

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK