Concurs SVSU + Cultura

ANUNŢ

Primăria comunei Floreşti, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

 

Având în vedere prevederile Hotaririi Guvernului nr. 286/2011 actualizată prin Hotărârea nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Floreşti, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a trei funcţii contractuale de execuţie , la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj, astfel:
• Inspector de specialitate, grad profesional I - Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă
• Pompier servant - Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă
• Inspector de specialitate , grad profesional I - Compartiment cultură

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, com. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor :
- 13 mai 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj (10 zile lucrătoare de la data afişării concursului)
- 23 mai 2016, ora 12, 00 : proba scrisă,
- 27 mai 2016, ora 12,00 : interviul.

Conditii de participare la concurs :
I. Condiţii generale
(1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
• Inspector de specialitate, grad profesional I - Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă :
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

• Inspector de specialitate, grad profesional I - Compartiment cultură
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor muzicale sau vizuale
- Perfecţionări / specializări : master/curs postuniversitar în management arte muzicale sau vizuale
- Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

• Pompier servant - Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă
- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.


Acte necesare înscrierii la concurs, depunerea lor şi locul desfăşurării concursului :
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;


BIBLIOGRAFIA

• Inspector de specialitate, grad profesional I - Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă :
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
• ORDIN nr. 712/ 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile
• Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
• Ordinul nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
• Hotărârea nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
• Inspector de specialitate, grad profesional I - Compartiment cultură

• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
• O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
• Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
• Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii

• Pompier servant - Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă

• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
• Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
• Ordinul nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 

NOTĂ:
- Cererile se depun în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.
- Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor - dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287

PRIMAR,
Şulea Horia - Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK