Concurs Asistenta Sociala si Financiar Contabil

ANUNŢ


privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

 

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici - republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară - Compartiment persoane cu nevoi speciale
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară - Compartiment protecţia copilului şi persoane adulte,
-inspector clasa I, grad profesional principal - Direcţia economică, Serviciul financiar contabil - Compartiment executări silite ,

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, loc. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:
- 16 mai 2016, ora 12,00 : proba scrisă,
- interviul se va desfăşura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise - data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odata cu rezultatele la proba scrisă.
- data limită de depunere a dosarelor este în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a.
- selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
.
Condiţii de participare:
1. Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);
,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: "

 

 

 


2. Conditii specifice de participare la concurs :
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; în domeniul:

pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară - Compartiment persoane cu nevoi speciale
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară - Compartiment protecţia copilului şi persoane adulte,
În Domeniul: Ştiinţe sociale, în Specializările: Asistenţă socială

pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul financiar contabil - Compartiment executări silite ,
În Domeniul: Ştiinţe sociale, în Specializările: Ştiinţe economice sau Administraţie publică

- vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:
inspector clasa I, grad profesional principal - minim 5 ani


Bibliografie :

Pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară - Compartiment persoane cu nevoi speciale
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul public local de asistenţă socială şi medicină şcolară - Compartiment protecţia copilului şi persoane adulte,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Pentru:
-inspector clasa I, grad profesional principal - Serviciul financiar contabil - Compartiment executări silite ,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Titlul IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală

 

 

 

 


NOTĂ: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor -
dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287 .

 

 


PRIMAR
Şulea Horia Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK