Anunt concurs Experti

Nr: 26986 din 06.03.2018

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI
În cadrul Proiectului ANTREPRENORIATUL - ȘANSA TA! - POCU/83/3.7/105931

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și prevederile ulterioare, Primăria Comunei Florești, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale temporar vacante pentru proiectul ANTREPRENORIATUL-ȘANSA TA!, POCU/83/3.7/105931, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, astfel:
- Manager proiect ( 1 post)
- Coordonator activități mentorat ( 1 post)
- Responsabil financiar ( 1 post)
- Specialist recrutare ( 5 posturi)
- Asistent manager ( 2 posturi)
Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, com. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor :
- 21.03.2018, ora 12, 00 : proba scrisă,
- 06.03.2018 - 13.03.2018 perioada pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj.
Condiţii de participare la concurs :
I. Condiţii generale
(1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
Manager proiect ( 1 post) - studii superioare de licență minim 3 ani, experiență profesională specifică între 5-10 ani în funcții de conducere sau coordonare unități/departamente, 8 ore/zi.
Coordonator activități mentorat ( 1 post)- studii superioare de licență minim 3 ani, experiență profesională specifică sub 5 ani în coordonare/consiliere/mentorat, 8 ore/zi.
Responsabil financiar ( 1 post) studii superioare de licență minim 3 ani cu profil economic sau tehnic, experiență profesională specifică sub 5 ani în domeniul financiar/economic, 4 ore /zi
Specialist recrutare ( 5 posturi)- studii superioare de licență minim 3 ani,
certificate de calificare sau absolvire a cursului de specialist în recrutare/ consilier orientare privind cariera, experiență profesională specifică sub 5 ani, 4 ore /zi.
Asistent manager( 2 posturi)- studii liceale, experiență profesională specifică mai mică de 5 ani, 4 ore /zi.

3.Acte necesare înscrierii la concurs:
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


BIBLIOGRAFIA
Pentru postul de Manager proiect:
- Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Manualul beneficiarului POCU;
- Manualul de utilizare MySMIS 2014;
- Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus + Corrigendum Nr. 1 şi Nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus.
Pentru postul de Coordonator activități mentorat:
- Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Manualul beneficiarului POCU;
- Manualul de utilizare MySMIS 2014;
- Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus + Corrigendum Nr. 1 şi Nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus.
Pentru postul de Responsabil financiar:
- Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Manualul beneficiarului POCU;
- Manualul de utilizare MySMIS 2014;
- Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus + Corrigendum Nr. 1 şi Nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus.
Pentru postul de Specialist recrutare:
- Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus + Corrigendum Nr. 1 şi Nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus.


Pentru postul de Asistent manager:
- Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Manualul beneficiarului POCU;
- Manualul de utilizare MySMIS 2014;
- Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus + Corrigendum Nr. 1 şi Nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti, str.Avram Iancu nr.170, loc. Floreşti, respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor - dna Tanţău Sorina , tel. 0727767253, între orele 08.00-16.00.

 

PRIMAR
Şulea Horia Petru

 

 

 

Atribuțiile principale din fișa de post pentru următoarele posturi
1. Manager proiect

a) Este responsabil de coordonarea generală a proiectului;
b) Gestionează resursele umane, materiale, financiare, informaţionale de timp mobilizate;
c) Monitorizează şi analizează stadiul activităţilor, stabilind acţiuni corective;
d) Impune echipei de management şi de implementare finalizarea la termen a documentelor;
e) Coordonează activitatea de întocmire a documentelor necesare cererii de plată şi rambursare;
f) Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităţilor proiectului şi atingerii rezultatelor;
g) Gestionează echipa de implementare a proiectului;
h) Coordonează si conduce întâlnirile lunare ale echipei de management si implementare;
i) Este responsabil pentru managementul proiectului-organizaţional şi conceptual;
j) Organizează şi coordonează procurarea de bunuri, servicii în cadrul proiectului;
k) Reprezintă numai interesele beneficiarului;
l) Îndeplineşte alte sarcini ivite/impuse pentru bunul mers al proiectului;
m) Identifică, analiză şi monitorizează riscurile;
n) Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces.

 

2. Coordonator activități mentorat
a) Coordonează activitățile desfăşurate în implementarea proiectului;
b) Monitorizează și coordonează furnizarea serviciilor personalizate pentru grupul ţintă: informare, consiliere, activități mentorat;
c) Coordonează activitatea de selectare/implementare/monitorizare a planurilor de afaceri;
d) Asigură suport la pregătirea documentelor și formularele necesare (metodologii, teste, formulare, materiale didactice etc.);
e) Participă la întocmirea documentelor necesare raportărilor periodice cu privire la activitățile desfășurate în proiect cu respectarea termenelor impuse de managerul de proiect;
f) Urmărește permanent concordanţa indicatorilor atinși cu țintele propuse;
g) Analizează permanent stadiul activităților, condițiile, modul de realizare al acestora;
h) Participă la întâlnirile lunare ale echipei de implementare.

 

3. Responsabil financiar
a) Verifică evidenţa contabilă, în baza documentelor originale, a tuturor activităților ce urmează a se desfăşura pentru implementarea proiectului, în conformitate cu Contractul de Finanțare;
b) Asigură managementul financiar al proiectului;
c) Va respecta legislația în vigoare;
d) Va răspunde de livrarea și urmărirea documentelor financiare cu respectarea termenelor, fiind responsabil pentru toată execuția bugetară;
e) Va urmări și răspunde de utilizarea în condiții de legalitate a fondurilor alocate, împreuă cu managerul proiectului;
f) Va întocmi toate documentele pentru solicitarea fondurilor alocate, astfel încât să nu distorsioneze și să nu întarzie realizarea tuturor activităților pentru implementarea proiectului;
g) Va raporta managerului de proiect, orice disfuncționalitați în realizarea activităților la care participă și va propune măsuri de remediere;
h) Întocmește documentele necesare cererilor de prefinanțare, de plata și cererilor de rambursare;
i) Finalizează documentele financiar contabile la termenul stabilit de managerul de proiect.


4. Specialist recrutare
a) Realizează identificarea, informarea şi recrutarea GT;
b) Mediatizează oportunitățile oferite prin proiect;
c) Va lua legătura cu persoanele interesate și le va informa cu privire la activitățile oferite în cadrul proiectului, cu privire la condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis, la condițiile de eligibilitate a solicitanților, despre procedura și metodologia de selecție și acordare a ajutoarelor de minimis;
d) Oferă alte informații necesare în vederea identificării, recrutării și selectării GT;
e) Pregătește documentele și formularele necesare (formulare, materiale didactice etc.);
f) Însușirea formularelor utilizate în cadrul activităților de identificare, informare și recrutare persoanelor din GT în vederea completării corecte a acestora;
g) Selectarea, înregistrarea participanților și verificarea documentelor persoanelor din GT;
h) Centralizează datele referitoare la GT și furnizează informațiile solicitate de coordonatorul de mentorat;

 

5. Asistent manager
a) Întocmeşte și actualizează baza de date;
b) Realizarea colectării și transcrierii corespondenței, proceselor-verbale și rapoartelor, evidențierea lor în documente scrise sau în situații informatice;
c) Selecționarea și expedierea corespondenței și a altor documente;
d) Executarea lucrărilor de birou de importanţă limitată cum sunt: clasarea dosarelor, utilizarea de fotocopiatoare sau păstrarea și operarea în diverse registre de evidenţă;
e) Păstrarea și securizarea ştampilelor;
f) Primirea și permiterea accesului persoanelor care doresc să ia legatura cu conducerea, asigurarea protocolului;
g) Primirea și transmiterea notelor telefonice, fax-uri, e-mail;
h) Tehnoredactare de documente;
i) Actualizarea permanentă a bazei de date;
j) Gestionarea următoarelor documente: registrul de intrare şi ieşire a corespondenţei, condica de expediere a corespondenţei, registrul de evidență a audiențelor, registrul de evidenţă a sesizărilor etc.

 

 

 

+ anunt selectie dosare - document atasat


+ anunt rezultate scris - document atasat

 

+ anunt rezultate interviu - document atasat

 

+ anunt rezultate finale - document atasat

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK