Anunt concurs Evidenta Persoanelor

Nr. 15695 din 19.05.2016

ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea un or

funcţii publice de execuţie vacante

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici – republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- inspector clasa I, grad profesional superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

- inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

- inspector clasa I, grad profesional asistent – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, loc. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:

- 21 iunie 2016, ora 12,00 : proba scrisă,

- interviul se va desfăşura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise – data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odata cu rezultatele la proba scrisă.

- data limită de depunere a dosarelor este în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a.

- selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

.

Condiţii de participare:

  1. Condiţiile generale , prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);

,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: “

2. Conditii specifice de participare la concurs :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-Vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:

- inspector clasa I, grad profesional superior – minim 9 ani

- inspector clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani

- inspector clasa I, grad profesional asistent – minim 1 an

Bibliografie :

Pentru:

-inspector clasa I, grad profesional superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor;

-inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor;

-inspector clasa I, grad profesional asistent – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;

- Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;

- Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de art.49, alin. (1) din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

,, a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 – pus la dispoziţie de instituţie

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului

sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat

activităţi de poliţie politică. “

NOTĂ : Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor -

dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287 .

PRIMAR

Şulea Horia Petru

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK