ANUNT CONCURS CONTRACTUALI +anunt final
2017-11-24 14:00

 

Nr.68962 din 24.11.2017


ANUNŢ


Primăria comunei Floreşti, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante


Având în vedere prevederile Hotaririi Guvernului nr. 286/2011 actualizată prin Hotărârea nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Floreşti, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două funcţii contractuale de execuţie , la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj, astfel:

· Referent probleme cu romi , grad profesional referent II - Compartiment probleme romi ;

· Șofer - conducător autospecială - școală profesională sau studii medii


Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, com. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor :

- 20.12.2017, ora 12, 00 : proba scrisă,

- 24.11.2017 - 11.12.2017 perioada pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj (10 zile lucrătoare de la data afişării concursului)


Conditii de participare la concurs :

I. Condiţii generale

(1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.


2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

• Referent probleme cu rromi , grad profesional referent II - Compartiment probleme romi

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni

- Cetaţean român de etnie rromă

· Șofer - conducător autospecială - școală profesională sau studii medii

- şcoală profesională absolvită cu diplomă sau Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

- aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul transporturilor

- cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulație

- permis de conducere auto categoria B, C, E

 

Acte necesare înscrierii la concurs, depunerea lor şi locul desfăşurării concursului :

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;


BIBLIOGRAFIA

• Referent probleme cu rromi , grad profesional referent II - Compartiment probleme rromi

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

• Șofer - conducător autospecială

- Ordonanța de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) - Republicata si Actualizata 2017

- Regulamentul (CE) NR. 561/2006 din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului


NOTĂ:

- Cererile se depun în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.

- Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor - dna Gherman Daniela , tel. 0729980830, între orele 08.00-16.00.


PRIMAR,

Şulea Horia Petru

 

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK