Anunt concurs Achizitii + Urbanism

Nr. 6409 din 29.02.2016

 


ANUNŢ
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

 

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici - republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- inspector clasa I, grad profesional principal - Biroul urbanism
- inspector clasa I, grad profesional debutant - Biroul urbanism
- consilier clasa I, grad profesional superior - Compartimentul achiziţii

 

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, loc. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:
- 30 martie 2016, ora 12,00 : proba scrisă,
- interviul se va desfăşura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise - data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odata cu rezultatele la proba scrisă.
- data limită de depunere a dosarelor este în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a.
- selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
.
Condiţii de participare:
1. Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);
,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: "

 


2. Conditii specifice de participare la concurs :
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; în domeniul:
pentru:
- inspector clasa I, grad profesional principal - Biroul urbanism
- inspector clasa I, grad profesional debutant - Biroul urbanism
Domeniul: Ştiinţe inginereşti în Specializările;
- Construcţii civile, industriale şi agricole ;
- Căi ferate, drumuri şi poduri ;
- Construcţii şi fortificaţii ;
- Amenajări şi construcţii hidrotehnice ;
- Înbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală ;
- Inginerie civilă ;
- Ingineria urbană şi dezvoltare regională ;
- Infrastructura transporturilor metropolitane ;
- Instalaţii pentru construcţii ;
- Măsurători terestre şi cadastru ;
- Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice ;
- Cadastru şi managementul proprietăţilor ;
- Geodezie şi geoinformatică ;
- Ingineria transportului şi a traficului ;
- Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră ;
Domeniul: Ştiinţe umaniste şi arte, în Specializările:
- Arhitectura
- Proiectare şi planificare urbană ;
- Urbanism şi administrarea teritoriului;
- Amenajarea şi administrarea peisajului ;
-
pentru:
- consilier clasa I, grad profesional superior - Compartiment achiziţii :
Domeniul: Ştiinţe inginereşti, in Specializările:
- Inginerie civilă;
- Inginerie urbană şi dezvoltare regională;
- Tehnologia construcţiilor de maşini;
- Căi ferate, drumuri şi poduri;
Vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:
- consilier clasa I, grad profesional superior - minim 9 ani
- inspector clasa I, grad profesional principal - minim 5 ani
- inspector clasa I, grad profesional debutant - fara vechime


Bibliografie :

Pentru:
inspector clasa I, grad profesional principal - Biroul urbanism ;
inspector clasa I, grad profesional debutant - Biroul urbanism ;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicată în M.O. nr. 373/10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare;


Pentru:
consilier clasa I, grad profesional superior - Compartiment achiziţii
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
H.G. nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

NOTĂ: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor -
dl. Săsăran Flaviu , tel. 0727818287 .


PRIMAR
Şulea Horia Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK