ANUNT CONCURS 4 POSTURI - rezultate finale
2017-11-17 09:57

Nr. 67106 din 13.11.2017

ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor

funcţii publice de execuţie vacante

 

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici - republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul public local de asistență socială și medicină școlară, Compartiment autoritate tutelară;

- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul public local de asistență socială și medicină școlară, Compartiment prestații financiare;

- Inspector, clasa I, grad profesional principal - Direcția tehnică, Compartiment achiziții

- Inspector, clasa I, grad profesional superior- Biroul urbanism

Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, Primăria Comuna Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:

- 19.12.2017 , ora 12,00 : proba scrisă,

- 17.11.2017 - 06.12.2017 perioada depunerii dosarelor de concurs

- 07.12.2017 - 13.12.2017 selecția dosarelor de concurs

- Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Condiţii de participare:

Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);

,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. "

 

2. Conditii specifice de participare la concurs prevăzute în fişa postului: conform art. 9 lit.a) din Legea nr. 188/1999 (r 2) ; pentru :

-Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul public local de asistență socială și medicină școlară, Compartiment autoritate tutelară;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială sau în domeniul șțiințelor juridice

- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul public local de asistență socială și medicină școlară, Compartiment prestații financiare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială sau în domeniul psihologie

- Inspector, clasa I, grad profesional principal - Direcția tehnică, Compartiment achiziții

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginerești/ științe juridice sau în domeniul științe economice;

- Inspector, clasa I, grad profesional superior - Biroul urbanism

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură/urbanism sau în domeniul științe inginerești

 

- vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:

-Inspector, clasa I, grad profesional debutant - fără vechime

-Inspector, clasa I, grad profesional principal - minim 5 ani

- Inspector, clasa I, grad profesional superior - minim 9 ani

 

Bibliografie : pentru toate funcțiile: - conform art.21 alin.(4): ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul public local de asistență socială și medicină școlară, Compartiment autoritate tutelară;

- Legea nr. 272/2004 privind protecția copilului

- Titlul III din Codul civil din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare;

Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul public local de asistență socială și medicină școlară, Compartiment prestații financiare;

- Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, Republicare;

- O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Inspector, clasa I, grad profesional principal- Direcția tehnică, Compartiment achiziții :

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

- Norme metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Inspector, clasa I, grad professional superior - Biroul urbanism :

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de art.49, din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

(1)În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

(11)Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

(12)Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,

temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea înspecialitatea studiilor.

(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
(5)Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs :

Primăria Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti, jud.Cluj, Tel./Fax: 0264 265 002, resureumane@floresticluj.ro , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor: dl. Săsăran Flaviu (tel.0727818287, luni- vineri între orele 08.00 - 16.00) -consilier superior-Compartiment salarizare și resurse umane, Direcția economică.

 


PRIMAR

Şulea Horia Petru

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK