Proiect de hotarare si referat SC REPO ENGIENERING SR
2017-02-17 20:22:52

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D.- EXTINDERE ȘI MODIFICARE HALĂ EXISTENTĂ".
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în sedința ordinară din februarie 2017,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D.- EXTINDERE ȘI MODIFICARE HALĂ EXISTENTĂ", având ca beneficiar pe SC REPO ENGIENERING SRL, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de Urbanism,
Examinând referatul Nr. 37875 din 05.12.2016 întocmit de d-nul Lădariu Alexandru, Șeful Biroului de Urbanism,
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „„ELABORARE P.U.D.- EXTINDERE ȘI MODIFICARE HALĂ EXISTENTĂ", având ca beneficiar pe SC REPO ENGIENERING SRL,

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din cadrul primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. floresticluj.ro


INIȚIATOR,
HORIA-PETRU ȘULEA

 

 

Nr. 37873 DIN 05.12.2016

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI

Instituţia Primarului Comunei Floreşti prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările următoareLegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, prezintă următorul:

RAPORT privind aprobarea

„ELABORARE P.U.D.- EXTINDERE ȘI MODIFICARE HALĂ EXISTENTĂ"

BENEFICIAR: SC REPO ENGIENERING SRL

LOCALIZARE: COMUNA FLORESTI - STRADA VIDULUI FN
EXPUNERE DE MOTIVE
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE URBANISM PENTRU EXTINDERE ȘI MODIFICARE HALĂ EXISTENTĂ
S. teren = 1000 m2 (INTRAVILAN comuna Florești, zona institutiilor de productie, industriale si de depozitare propuse)
S. c. = 371,40 m2
S.d. = 550 m2
P.O.T. = 37.14 %
C.U.T. = 0.55
Nr. Locuri de parcare = 9
Spații verzi =20.86%
Punct gospodaresc conform normativelor
Lucrarea este insotita de avizele si acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism.
BIROUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
PROPUNE: DISCUTAREA SI APROBAREA PROIECTULUI
Întocmit:
Arh. LADARIU ALEXANDRU

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK