Proiect de hotarare si referat SC LUADAR SRL
2017-02-17 20:21:47

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E CU 6 APARTAMENTE".
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în sedința ordinară din februarie 2017,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E CU 6 APARTAMENTE", având ca beneficiar pe SC LUADAR EXPERT SRL, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de Urbanism,
Examinând referatul Nr. 37873 din 05.12.2016 întocmit de d-nul Lădariu Alexandru, Șeful Biroului de Urbanism,
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „„ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E CU 6 APARTAMENTE", având ca beneficiar pe SC LUADAR EXPERT SRL

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din cadrul primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. floresticluj.ro


INIȚIATOR,
HORIA-PETRU ȘULEA

 

 

Nr. 37873 DIN 05.12.2016

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI


Instituţia Primarului Comunei Floreşti prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările următoareLegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, prezintă următorul:

RAPORT privind aprobarea
„ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E CU 6 APARTAMENTE"
BENEFICIAR: SC LUADAR EXPERT SRL
LOCALIZARE: COMUNA FLORESTI - STRADA SUB CETATE FN
EXPUNERE DE MOTIVE
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE URBANISM PENTRU CONSTRUIRE 3 imobile de locuințe colective S+P+2E cu 6 apartamente,

S. teren = 1500 m2 (INTRAVILAN comuna Florești, zona Locuinte cu regim mic de inaltime si functiuni complementare)
S. c. = 486 m2
S.d. = 1500* 0,97= 1 455 m2
P.O.T. = 32,4 %
C.U.T. = 0.97
Nr. apartamente = 18
Nr. Locuri de parcare = 18
Spații verzi =24,4%
Punct gospodaresc - 2 puncte gospodaresti
Latime drum de incinta conform documentatiei = 5 m cu latire la 6 m in dreptul parcelelor luate in studiu+trotuar 1 m.
Lucrarea este insotita de avizele si acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism.
BIROUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
PROPUNE: DISCUTAREA SI APROBAREA PROIECTULUI
Întocmit:
Arh. LADARIU ALEXANDRU

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK