Proiect de hotarare si referat Costin Bianca
2017-02-17 20:20:56

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației pentru lucrarea "Branșament și post reglare gaze naturale presiune redusă", situată în comuna Florești, Strada Cetății Nr. 3, având ca beneficiar pe Costin Bianca
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în sedința ordinară din luna februarie 2017,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea "Branșament și post reglare gaze naturale presiune redusă", situată în comuna Florești, Strada Cetății Nr. 3, având ca beneficiar pe Costin Bianca, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de Urbanism,
Examinând referatul Nr. 16901 din 02.02.2017, întocmit de d-nul Lădariu Alexandru, Șeful Biroului de Urbanism,
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „Branșament și post reglare gaze naturale presiune redusă", situată în comuna Florești, Strada Cetății Nr. 3, având ca beneficiar pe Costin Bianca.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din cadrul primăriei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. floresticluj.ro.

 

INIȚIATOR,
HORIA-PETRU ȘULEA

 


Nr. 16901 din 02.02.2016

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI

Instituţia Primarului Comunei Floreşti prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările următoareLegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, prezintă următorul:

RAPORT privind aprobarea

LUCRARE- Branșament și post reglare gaze naturale presiune redusă

BENEFICIAR: Costin Bianca

LOCALIZARE: COMUNA FLORESTI - Strada Cetății Nr. 3
EXPUNERE DE MOTIVE
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE URBANISM PENTRU CONSTRUIRE
Branșament și post reglare gaze naturale presiune redusă

Lucrarea este necesara pentru lucrarile solicitate cu amplasarea de bransamente suplimentare si reamplasarea bransamentului existent. Conducta se va amplasa in acostamentul drumului, conform normelor si normativelor in vigoare, urmand a se obtine toate celelate avize impuse prin certifictul de urbanism.

BIROUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

PROPUNE: DISCUTAREA SI APROBAREA PROIECTULUI

Întocmit:
Arh. LADARIU ALEXANDRU

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK