Proiect de Hotarare SC TENANGO SRL + Referat SC TENANGO SRL
2017-02-16 19:52:34

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+6E+ER, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI".
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în sedința ordinară din februarie 2016,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+6E+ER, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI",având ca beneficiarpe SC TENANGO SRL, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, PUG-ul și Regulamentul Local de Urbanism,
Examinând referatul Nr. 19487 din 01.02.2017întocmit de d-nul Lădariu Alexandru, Șeful Biroului de Urbanism,
Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În temeiul art. 36, pct. 5, lit. c, art. 45, pct. 2, lit. e și art. 115, pct. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+6E+ER, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI", având ca beneficiarpe SC TENANGO SRL

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul urbanism din cadrul primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, Primarul Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj, Biroului de Urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www. floresticluj.ro
INIȚIATOR,
HORIA-PETRU ȘULEA

 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI

Instituţia Primarului Comunei Floreşti prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările următoareLegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare, prezintă următorul:

RAPORT privind aprobarea

„ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+6E+ER, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI".
BENEFICIAR: SC TENANGO SRL
LOCALIZARE: COMUNA FLORESTI -STRADA AVRAM IANCU FN
EXPUNERE DE MOTIVE
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE URBANISM PENTRUCONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+6E+ER, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚIS. teren = 15 315 m2 (INTRAVILANcomuna Florești, zona Locuinte cu regim mic de inaltime si functiuni complementare)
S. c. = 33 624 m2
S.d. = 304 768 m2
P.O.T. = 23,60%
C.U.T. = 1,99
Nr. apartamente = 326
Nr. Parcari=84
Nr.de garaje =242
Spații verzi =20,8%
Punct gospodaresc conform normativelor
Latime drum de incinta conform documentatiei = 7m, cu carosabil cu trotuare de 2m.
Lucrarea este insotita de avizele si acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism.
Solutia vizata de Institutia Arhitrctului-Sef al Consiliului Judetean Cluj este cu aviz favorabil nr. 1 din 19.01.2017
BIROUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
PROPUNE:DISCUTAREAȘI APROBAREA PROIECTULUI URBANISTIC

Întocmit:Arh. LADARIU ALEXANDRU

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK