ANUNT CONCURS LA DIRECTIA ECONOMICA
2017-11-07 21:10:07

Nr.66468 din 06.11.2017
ANUNŢ
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor
funcţii publice de execuţie vacante

Primăria comunei Floreşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici - republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Serviciul taxe și impozite locale
- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Serviciul taxe și impozite locale
- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Serviciul taxe și impozite locale
- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Serviciul taxe și impozite locale
- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Compartiment executări silite
Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, Primăria Comuna Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor:
- 11.12.2017 , ora 12,00 : proba scrisă,
- 07.11.2017 - 27.11.2017 perioada depunerii dosarelor de concurs
- 28.11.2017 - 06.12.2017 selecția dosarelor de concurs
- Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţii de participare:
1. Condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2);
,, Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. "

 

 

 


2. Conditii specifice de participare la concurs prevăzute în fişa postului: conform art. 9 lit.a) din Legea nr. 188/1999 (r 2) ; pentru :
-Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Serviciul taxe și impozite locale
-Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Compartiment executări silite
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: în domeniul administrație publică/ ştiinţe economice / științe inginerești și științe juridice.

- vechime în specialitatea studiilor, potrivit art.57 alin.(5) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată:
- Inspector, clasa I, grad profesional debutant - fără vechime

Bibliografie : pentru toate funcțiile: - conform art.21 alin.(4): ,,Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Serviciul taxe și impozite locale
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală
- Titlul IX din Norme Metodologice din 6 ianuarie 2016, de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția economică, Compartiment executări silite
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de art.49, din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
(1)În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i)cazierul judiciar;
j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

 

 


(11)Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.
(12)Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,
temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea înspecialitatea studiilor.
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
(3)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
(5)Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs :
Primăria Comunei Floreşti , str.Avram Iancu nr.170 , loc. Floreşti, jud.Cluj, Tel./Fax: 0264 265 002, resureumane@floresticluj.ro , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor: dl. Săsăran Flaviu (tel.0727818287) -consilier superior-Compartiment salarizare și resurse umane, Direcția economică.

 

 

 

 


PRIMAR
Şulea Horia Petru

 

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK