HCL 156 / 2015-10

H O T Ă R Â R E A

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea adeverințelor pentru abonamentele și biletele CTP subvenționate de către Primăria Florești

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința extraordinară din data de 27 octombrie 2015,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea adeverințelor pentru abonamentele și biletele CTP subvenționate de către Primăria Florești, inițiat de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Având în vedere referatul nr.36.824 din 27.10.2015 , întocmit de către d-nul primar Șulea Horia-Petru,
Ţinând cont de prevederile art. 36 alin.(6) lit. a , 14 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, pct.1, art. 45 pct. 1, art.115 alin. 1 lit.b, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1 Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea adeverințelor pentru abonamentele și biletele CTP subvenționate de către Primăria Florești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-nul primar Şulea Horia-Petru și aparatul de specialitate al acestuia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Florești, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Florești și prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.floresticluj.ro.

 

Nr.156 din 27 octombrie 2015

 

Preşedinte de şedinţă,
Coroian Cristian-OvidiuTOTAL CONSILIERI 17
Prezenţi 14
Voturi pentru 14


Contrasemnează,
Secretar,
Vanea Maria

 

Fișiere atașate

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK